Bộ Tài chính gửi, nhận văn bản điện tử với hơn 95 bộ, ngành, địa phương

(eFinance Online) - Hiện nay, Bộ Tài chính đã liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với hơn 95 bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có kết nối văn bản điện tử với Trục văn bản điện tử quốc gia. Chỉ trong 06 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 01/01/2020-17/6/2020), Bộ Tài chính đã nhận được 22.070 văn bản đến điện tử; đã gửi 5.893 văn bản đi điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp chương trình quản lý văn bản điều hành và trục tích hợp liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính để tăng cường kết nối, đáp ứng toàn diện và đầy đủ các chức năng theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Chính phủ.
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 7/2020, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 959 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 105 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 282 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 208 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và  364 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính là 572 dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ hơn 60%). Dự kiến đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ xây dựng mới 77 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp lên 649 dịch vụ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang triển khai dự án “Nâng cấp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính”. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cấp chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính thành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính nhằm: Đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; thiết lập hệ thống thông tin điện tử một cửa kết nối giữa các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Tăng cường tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; tăng tính liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng số lượng thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, trả kết quả.

Đối với việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính lên Trục quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG): Ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020. Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng DVCQG, đảm bảo 30% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng DVCQG theo đúng quy định tại Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 154 DVCTT mức độ 4 lên Cổng DVCQG.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ về việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng, ban hành một số văn bản tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện chuyển đổi các chế độ báo cáo từ hình thức báo cáo giấy sang hình thức báo cáo điện tử, cụ thể như sau: Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/09/2019 của Bộ Tài chính công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, trong đó quy định danh mục 301 chế độ báo cáo mà Bộ Tài chính cần phải thực hiện; Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó quy định các nguyên tắc chung trong việc thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo; Quyết định số 992/QĐ-BTC ngày 30/6/2020 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020, trong đó xác định 64 chế độ báo cáo cần ưu tiên làm trước để thực hiện kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ...

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính là một trong các hợp phần của hệ thống Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính (IOC). Hệ thống đang được Bộ Tài chính xây dựng thử nghiệm. Hiện tại, hệ thống IOC đã tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ tháng 02/2020 và cung cấp 05 chế độ báo cáo với 08 biểu mẫu về lĩnh vực NSNN, tài sản công, giá cả thị trường, đầu tư công và hải quan.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Đến tháng 8/2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện điện tử hóa 14/64 chế độ báo cáo (theo Quyết định số 992/QĐ-BTC) và kết nối với Hệ thống báo cáo Chính phủ trước ngày 15/8/2020. Đối với các chế độ báo cáo còn lại, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện biểu mẫu chế độ báo cáo theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP và cung cấp lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo lộ trình thống nhất với Kế hoạch triển khai Hệ thống báo cáo Chính phủ của Văn phòng Chính phủ.

Kim Liên