Bộ Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013

Ngày 18/1, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính đã phát động phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT - XH đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao.

Ký giao ước thi đua của ngành năm 2013.Ký giao ước thi đua của ngành năm 2013.

Theo đó, với khẩu hiệu hành động là “Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013”, ngành Tài chính đã đề ra 7 chỉ tiêu thi đua cụ thể:

Một, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2013, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ mức bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội.

Hai, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các chính sách tài khóa theo tín hiệu thị trường, khai thác mọi tiềm năng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đảm bảo phục hồi tăng trưởng nền kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo, tạo đà tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo.

Ba, hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính, thúc đẩy xã hội hoá, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc lại khu vực DNNN và thị trường tài chính; chú trọng các chính sách cơ chế tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tập trung chỉ đạo, xây dựng, nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm, phấn đấu 100% các chương trình đề tài, đề án, cơ chế, chính sách đã đăng ký năm 2013. Thực hiện việc tăng cường công tác kiểm soát thị trường, quản lý giá cả, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý giám sát tài chính, thị trường tài chính và hoạt động kiểm toán, đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động.

Bốn, tích cực thực hiện các chính sách, biện pháp nhằm xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

Năm, tích cực, chủ động mở rộng hoạt động tài chính đối ngoại, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Sáu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kết hợp với hiện đại hóa; củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết, xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh.

Bảy, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển ngành, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Giáo dục chính trị tư tương cho cán bộ công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

(PV)