Bộ Tài chính quy định chi tiết quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 về việc  ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011; Quyết định số 2738/QĐ-BTC ngày 22/12/2015… Có thể khẳng định Quyết định số 494 ra đời sẽ là cơ sở để các đơn vị triển khai các hoạt động đầu tư CNTT năm 2020.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Quyết định số 494 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Đối với các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn khác áp dụng theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019  của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của các đơn vị cấp tổng cục và của cơ quan Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án của các đơn vị thuộc Bộ; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, hoạt động ứng dụng CNTT của các đơn vị trong trường hợp có sự thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư (làm tăng tổng mức đầu tư), tăng tổng mức đầu tư so với nội dung đã được phê duyệt tại kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, hoạt động ứng dụng CNTT; phê duyệt dự án ứng dụng CNTT trừ dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định…

Cũng theo Quyết định số 494 Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp cho Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết các hoạt động ứng dụng CNTT do Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện sau khi lấy ý kiến Cục Kế hoạch – Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp cho thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị khác trực thuộc Bộ Tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT trong phạm vi quản lý nghiệp vụ của đơn vị sau khi lấy ý kiến Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch – Tài chính.

Quyết định số 494 cũng nêu rõ, Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính rà soát nội bộ đối với dự án, hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thẩm định chủ trương đầu tư dự án, hoạt động ứng dụng CNTT không phải lập dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng…

Đối với dự án, kế hoạch thuê dịch vụ CNTT có tổng mức đầu tư, dự toán thuê dịch vụ từ 45 tỷ đồng – 100 tỷ đồng do thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết định theo phân cấp, các đơn vị lấy ý kiến Cục Tin học và Thống kê tài chính về kỹ thuật, công nghệ và các vấn đề liên quan và Cục Kế hoạch – Tài chính về tổng mức đầu tư, dự toán và các vấn đề liên quan đến tài chính trước khi phê duyệt.

Phương An