Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia

(eFinance Online) - Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với việc cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan và kết nối, chia sẻ dữ liệu, thực hiện nộp thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 12/2019. Quý I/2020 Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trong lĩnh vực chứng khoán, kho bạc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Bộ Tài chính cho biết, cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách là dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4, hồ sơ phát sinh hàng ngày, số lượng giao dịch trực tuyến trong năm 2019 là 32.850 hồ sơ/76.702 hồ sơ tiếp nhận. Đối tượng thực hiện là các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án có dự án đầu tư thực hiện kê khai, đăng ký với cơ quan tài chính để được cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thực hiện đăng ký tài khoản (khai báo thông tin theo yêu cầu); hệ thống xác thực bằng email, điện thoại (không yêu cầu xác thực bằng chứng thư số). Sau khi được cấp tài khoản, người sử dụng đăng nhập để thực hiện đăng ký mã số. Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đang rà soát quy trình, hạ tầng để đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo tài liệu kỹ thuật được cung cấp. Phối hợp với các đơn vị xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia hoàn thành kết nối, tích hợp trong tháng 12/2019.

Đối với thủ tục hủy tờ khai hải quan và khai bổ sung hồ sơ hải quan, Tổng cục Hải quan đã triển khai DVCTT từ ngày 01/02/2018, các thủ tục có hồ sơ phát sinh hàng ngày tại tất cả các chi cục hải quan trên toàn quốc gồm: thủ tục hủy hồ sơ hải quan 24.760/24.760 hồ sơ trực tuyến đạt 100%; thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan 49.932/49.932 hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Người làm thủ tục đăng nhập vào hệ thống, nộp hồ sơ điện tử tới cơ quan hải quan (cấp chi cục). Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ trên hệ thống, xử lý và trả kết quả điện tử cho người làm thủ tục. Thủ tục không phát sinh phí, lệ phí. Tổng cục Hải quan đang rà soát quy trình, hạ tầng để bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo tài liệu kỹ thuật được cung cấp. Phối hợp với các đơn vị xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia hoàn thành kết nối, tích hợp trong tháng 12/2019.

Đối với dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán: Hiện nay, các đối tượng đang thực hiện dịch vụ công là các đơn vị quan hệ ngân sách trung ương và địa phương (tổng số 120.000 đơn vị). Tổng số đơn vị quan hệ ngân sách đã tham gia DVCTT đến thời điểm hiện tại khoảng 45.000 đơn vị. Hiện nay cơ sở hạ tầng, khả năng đáp ứng số lượng người sử dụng khoảng 50.000 đơn vị; số lượng hồ sơ phát sinh trung bình 20.000 hồ sơ/01 ngày (khoảng 35.000 chứng từ/01 ngày) số lượng người sử dụng giao dịch đồng thời trong thời gian làm việc 9-11h, 14h-16h, khoảng 3.000/45.000 đơn vị. Tuy nhiên, điều kiện trang thiết bị, kỹ năng sử dụng hệ thống dịch vụ công ở một số đơn vị còn chưa được đồng đều, việc scan các hồ sơ tài liệu để gửi trực tuyến gặp khó khăn. Dịch vụ công được xây dựng từ năm 2016 do đó cần phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp. Theo kế hoạch năm 2020 sẽ nâng cấp, mở rộng hệ thống để triển khai cho tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách. Kho bạc Nhà nước đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đảm bảo dữ liệu đường truyền ổn định, đáp ứng nhu cầu giao dịch; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lĩnh vực kho bạc; phối hợp với các cơ quan xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để đánh giá thực trạng, khả năng kết nối lên Cổng dịch vụ công và triển khai tích hợp trong năm 2020.

Hiện nay nhóm TTHC chứng khoán đang được cung cấp DVCTT mức độ 3. Tuy nhiên, hầu hết các TTHC có số lượng phát sinh hồ sơ trực tiếp thấp. Bên cạnh đó, quá trình triển khai các DVCTT mức độ 3, không có nhiều hồ sơ giao dịch trực tuyến. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ công để triển khai kết nối trên Cổng dịch vụ quốc gia trong quý 1/2020; trong đó ưu tiên các dịch vụ công có số lượng phát sinh lớn như TTHC cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với cơ quan xây dựng Cổng dịch vụ công để triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí trong thực hiện TTHC lĩnh vực chứng khoán.

Đối với nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã cung cấp dữ liệu sổ thuế cho các ngân hàng thương mại (thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước) để các ngân hàng thương mại cung cấp cho người nộp thuế dịch vụ tra cứu nghĩa vụ thuế. Sau khi có thông tin số thuế, người nộp thuế thực hiện nộp tiền thông qua các kênh điện tử của ngân hàng thương mại. Hiện nay, đối với việc nộp thuế, cá nhân, tổ chức đều có thể thực hiện ở mức độ 4. Đối với doanh nghiệp đã thực hiện qua kênh tập trung (Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế) đối với việc khai, nộp thuế điện tử.

Tuy nhiên, việc nộp thuế điện tử cho cá nhân hiện nay chưa có kênh tập trung một đầu mối để người nộp thuế cá nhân có thể tra cứu, thực hiện các giao dịch nộp thuế mà thông qua từng ngân hàng thương mại cụ thể. Trong khi số lượng giao dịch lớn (khoảng 50 triệu cá nhân có mã số thuế). Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại phối hợp với cơ quan, đơn vị xây dựng Cổng dịch vụ công để thống nhất các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật đảm bảo việc thu, nộp thuế đầy đủ, chính xác, an toàn. Thực hiện kết nối, tích hợp nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 11/2019. Đối với nộp thuế cho cá nhân, triển khai các giải pháp kỹ thuật để thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử tập trung trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 12/2019. Riêng đối với thủ tục nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy (đang trong quá trình thí điểm khai nộp, trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

Quang Minh