Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia

(eFinance Online) - Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ chính thức được khai trương vào ngày 11/3/2019 và để chuẩn bị cho việc kết nối vào Trục liên thông này, Bộ Tài chính đã sẵn sàng về mọi mặt gồm: nhân lực, cơ sở hạ tầng, phần mềm, nghiệp vụ...
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Cụ thể, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với Văn phòng Bộ (Bộ Tài chính), Văn phòng Chính phủ và các đối tác đã triển khai một số việc sau: Kết nối hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHub) với trục liên thông văn bản quốc gia; tiến hành thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính với các đơn vị có kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia: Đối với văn bản đi, cấu hình 95 đơn vị có kết nối, liên thông, gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia (95 đơn vị trên triển khai kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia theo phạm vi triển khai kết nối với Văn phòng Chính phủ) vào hệ thống eDocHub và chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ (eDocTC) phục vụ việc gửi, nhận liên thông văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính với 95 đơn vị trên thông qua trục liên thông văn bản quốc gia; kiểm tra gửi văn bản điện tử thành công từ Bộ Tài chính đến 02 đơn vị (do VNPT cung cấp để thử nghiệm việc gửi, nhận văn bản điện tử) qua trục liên thông quốc gia (đơn vị đã nhận đủ thông tin của văn bản kèm nội dung văn bản đính kèm).

Đối với văn bản đến, cấu hình chương trình eDocTC để hiển thị các văn bản điện tử do các đơn vị gửi Bộ Tài chính vào màn hình Văn thư Bộ (tại phòng hành chính); chỉnh sửa màn hình nhận văn bản điện tử của văn thư Bộ từ trục liên thông văn bản quốc gia phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của vai trò văn thư; thử nghiệm thành công nhận văn bản điện tử tại văn thư bộ từ trục liên thông văn bản quốc gia.

Đối với trạng thái phản hồi gửi, nhận văn bản điện tử, theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg có 08 trạng thái cần phản hồi khi gửi, nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia. Tuy nhiên, để cập nhật đầy đủ các trạng thái trên thì chương trình eDocTC tại cơ quan Bộ cần thực hiện chỉnh sửa lớn. Do vậy, trong giai đoạn trước mắt Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với các đơn vị liên qua thực hiện chỉnh sửa gói tin phản hồi trạng thái văn bản sau khi nhận vào hệ thống của Bộ đảm bảo: khi văn bản từ trục liên thông quốc gia gửi đến, nếu gói tin hợp lệ theo quy định của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn triển khai của Văn phòng Chính phủ, hệ thống eDocHub và eDocTC của Bộ Tài chính phản hồi trạng thái đến Trục liên thông văn bản quốc gia trạng thái “đã nhận”; trong trường hợp gói tin gửi đến Bộ Tài chính từ trục liên thông văn bản quốc gia không hợp lệ theo quy định hiện hành, hệ thống eDocHub và eDocTC của Bộ Tài chính sẽ không tiếp nhận và phản hồi tới trục liên thông văn bản quốc gia trạng thái “từ chối nhận”. Hiện nay, việc chỉnh sửa trạng thái phản hồi gửi, nhận văn bản điện tử đã hoàn thành và đang tiến hành kiểm thử trên môi trường thử nghiệm do Cục Tin học và Thống kê tài chính quản lý và dự kiến được cập nhật chính thức trên chương trình eDocTC tại Cơ quan Bộ.

Theo đánh giá của VNPT - đơn vị triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia, phương án đề xuất của Cục Tin học và Thống kê tài chính và Văn phòng Bộ cơ bản đáp ứng được trạng thái phản hồi gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn triển khai kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia). Như vậy, Cục Tin học và Thống kê tài chính và Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính và trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng kế hoạch triển khai của Văn phòng Chính phủ. 

Trong thời gian tới, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức đánh giá và báo cáo nội dung: Triển khai, nâng cấp chương trình eDocTC bao gồm cả việc xử lý trên các thiết bị di động, quy trình xử lý, xử lý văn bản điện tử tại cơ quan Bộ, nhằm đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan của Bộ Nội vụ (Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức), Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai, nâng cấp trục liên thông văn bản điện tử nhằm đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Đối với các tổng cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống và đảm bảo nâng cấp các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm lưu trữ đang thực hiện tại đơn vị mình nhằm đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg; đối với các đơn vị đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản theo mô hình phân tán hoặc sử dụng nhiều hệ thống phần mềm quản lý văn bản khác nhau thì cần triển khai trục liên thông văn bản điện tử nội bộ đáp ứng các yêu cầu của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và kết nối vào trục liên thông văn bản điện tử của Bộ. 

Kim Liên