Bộ Tài chính tăng cường thông tin tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử

(eFinance Online) - Phiên bản tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đã được nâng cấp, xây dựng từ năm 2015. Đến nay, phiên bản tiếng Anh đã phát huy vai trò quan trọng trong đăng tải thông tin và dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, phục vụ công tác đối ngoại và đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin về các hoạt động, chính sách tài chính của cá nhân, tổ chức người nước ngoài.
Phiên bản tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.Phiên bản tiếng Anh trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Nhằm phục vụ tốt hơn công tác đối ngoại, nhu cầu khai thác thông tin của người nước ngoài, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công theo yêu cầu tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; ngày 11/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 636/2019/QĐ-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động Cổng TTĐT Bộ Tài chính  ban hành kèm theo Quyết định số 2131/2016/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, phiên bản tiếng Anh của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính sẽ có 18 chuyên mục, 02 chuyên trang và liên kết đến cổng thông tin điện tử của 05 đơn vị Tổng cục thuộc Bộ, cung cấp đa dạng các thông tin về tài chính liên quan đến cá nhân, tổ chức người nước ngoài như: Số liệu thống kê về nợ công, báo cáo thường niên, số liệu về hàng hoá xuất, nhập khẩu; số liệu ngân sách nhà nước về công khai quốc tế; danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo Luật đầu tư; thông tin, số liệu về thị trường trái phiếu, về quản lý giám sát bảo hiểm, về đầu tư... và tin tức hoạt động đối ngoài của bộ, lãnh đạo bộ. Đồng thời, tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc về chế độ chính sách chính bằng tiếng Anh của người nước ngoài.

Hương Lành