Bộ Tài chính tích hợp 294 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng DVC Quốc gia

(eFinance Online) - Trong tháng 8/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 01 quyết định công bố 09 thủ tục hành chính (TTHC) mới, 09 TTHC thay thế 18 TTHC trong lĩnh vực hải quan. Luỹ kế 8 tháng năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quyết định  công bố bãi bỏ 37 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 44 TTHC và ban hành mới 47 TTHC theo yêu cầu quản lý trong các lĩnh vực: hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán.
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Tính đến ngày 31/8/2020, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với 959/959 TTHC, trong đó thực hiện cung cấp 105 DVCTT mức độ 1 (11%); 282 DVCTT mức độ 2 (29%); 208 DVCTT mức độ 3 (22%); 364 DVCTT mức độ 4 (38%). Đồng thời, Bộ Tài chính đã tích hợp 294 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ngày 19/8/2020, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, dịch vụ công thứ 1.000: Dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến đã được Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ.

Sau lễ khai trương, Bộ Tài chính (các đơn vị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính) phối hợp với Văn phòng Chính phủ và VNPT tiếp tục tích hợp, kết nối các DVCTT của Bộ Tài chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tính đến ngày 31/8/2020, Bộ Tài chính đã tích hợp 294/572 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt tỷ lệ 51,4%), hoàn thành chỉ tiêu quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Tài chính, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Kim Liên