Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ và Luật Cư trú

Nhằm giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, sáng nay (21/10), Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến các Luật này tới hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.

Quang cảnh hội nghị.Quang cảnh hội nghị.

Luật Lưu trữ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012 với 7 chương, 42 điều quy định về hoạt động lưu trữ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.

Việc ban hành Luật Lưu trữ đã tạo hành lang pháp lý cao nhất trong công tác lưu trữ, tạo điều kiện cho công tác lưu trữ phát triển, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước. Đồng thời, nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc quản lý thống nhất về công tác lưu trữ và tài liệu phông lưu trữ Quốc gia.

Chính vì vậy, theo bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, việc phổ biến tuyên truyền những nội dung của Luật Lưu trữ có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính. Đồng thời, giúp đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, tăng cường các hoạt động thu thập, sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ đổi mới...

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Công an cũng đã phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014, trong đó, nêu rõ những nội dung cơ bản về quyền tự do cư trú của công dân; cách thức trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú…

"Đây là những điểm mới và rất quan trọng đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua, khi bộ Luật này đi vào cuộc sống sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cư trú, thúc đẩy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh nói...

(PV)