Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

(eFinance Online) - Chiều 22/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn ngành Tài chính và cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Bộ.
Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường góp phần quan trọng tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về chính trị tư tưởng.

Chính vì vậy, để thực sự đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn công tác, Bộ Tài chính đã đề ra Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế tài chính, huy động phân phối quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng theo các yêu cầu và định hướng phát triển KTXH đất nước, từng bước cơ cấu lại NSNN, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đảm bảo an toàn nợ công.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Tài chính cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, toàn thể các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” cũng như các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác trên mọi lĩnh vực của ngành Tài chính...

(PV)