Các tình huống xử lý lỗi hệ thống trong phần mềm Quản lý ngân sách 5.0

Tình huống 1: Xuất hiện thông báo lỗi: “Can not read form Qns_main”.
Các tình huống xử lý lỗi hệ thống trong phần mềm Quản lý ngân sách 5.0

Nguyên nhân: Đường dẫn đến thư mục của ứng dụng khai báo sai nên không tìm thấy file Qns_main.fmx.
Cách khắc phục: Đặt lại thư mục làm việc trong thuộc tính của biểu tượng chương trình QLNS. Hoặc khai báo lại đường dẫn trong regedit bằng cách thực hiện 5 bước sau:
- Chạy chương trình Regedit.
- Chọn tham số HKEY_LOCAL_MACHINE bên phần màn hình bên trái.
- Sau khi cây tham số được liệt kê, chọn và nhấp đúp vào tham số SOFTWARE.
- Ở phần bên phải màn hình chọn và nhấp đúp vào tham số FORM60_PATH. Đặt lại giá trị tham số này là đường dẫn đến thư mục chứa các form runtime của chương trình QLNS.
Hoặc sắp xếp lại thư mục làm việc, nếu kiểm tra thư mục của chương trình ứng dụng chưa có trên máy tính.

Tình huống 2: Xuất hiện thông báo lỗi: “TNS: Could not resolve service name”.
Nguyên nhân: Database chưa được khởi động.
Cách xử lý: Kiểm tra xem máy chủ Database đã bật chưa, nếu chưa bật lại máy chủ. Nếu không được liên lạc với trung tâm hỗ trợ hệ thống.

Tình huống 3: Xuất hiện thông báo lỗi: “TNS: Unable to connect to destination”.
Nguyên nhân: Oracle Listener trên máy chủ chưa khởi động.
Cách xử lý: Khởi động Listener của máy chủ.

Tình huống 4: Xuất hiện thông báo lỗi: “TNS: listener failed to start a dedicated server process”.
Nguyên nhân: Database chưa được khởi động.
Cách xử lý: Khởi động Database. Nếu không được liên hệ với trung tâm hỗ trợ hệ thống.

Tình huống 5: Xuất hiện thông báo lỗi: “Oracle not available ORA-09243: smsget: error attaching to SGA OSD-04”.
Nguyên nhân: Database ORACLE trên máy chủ không khởi tạo được vì đặt sai tham số CSDL trong file Init*.ora.
Cách xử lý: Liên hệ với trung tâm hỗ trợ hệ thống.

Tình huống 6: Khi thực hiện các chức năng tổng hợp báo cáo chương trình chạy được một lúc thì báo lỗi: “ORA-0156”.
Nguyên nhân: Do máy chủ thiếu Tablespace rollback hoặc Rollback segment đặt giá trị max quá nhỏ.
Cách xử lý: Tạo thêm không gian cho RollBack. Đặt lại giá trị Maximum number của các Rollback segment là Umlimited hoặc giá trị của Value: 2147483645.

Tình huống 7: Máy bị treo khi khởi động chương trình.
Nguyên nhân: Máy chủ Database chưa bật.
Cách xử lý: Bật máy chủ và khởi động lại chương trình.

Tình huống 8: Các Icon trên ToolBar không thể hiện.
Nguyên nhân: Đường dẫn tới các Icon khai báo trong RegEdit bị sai.
Cách xử lý: Chạy chương trình RegEdit.
- Chọn tham số HKEY_LOCAL_MACHINE bên phần màn hình bên trái.
- Sau khi cay tham số được liệt kê, chọn và nhấn đúp vào tham số SOFTWARE.
- Chọn tiếp tham số ORACLE.
- Ở phần bên phải màn hình chọn và nhấn đúp vào tham số UI_ICON. Đặt lại giá trị tham số này là đường dẫn đến thư mục chứa các Icon của chương trình QLNS.

Tình huống 9: Không hiển thị được tiếng Việt trên màn hình chức năng của chương trình và các message thông báo.
Nguyên nhân: Có hai nguyên nhân:
- Máy không hỗ trợ font Unicode có thể hiện thị tiếng Việt.
- Đặt sai tham số NLS_LANG trong Regedit.
Cách xử lý:
Cách 1: Vào Control Panel. Đối với Window2K: Chọn Regional Options, chọn Tab General, ở phần chọn “Language setting for the system” tìm và chọn “Vietnamese”. Bấm Apply, OK. Thực hiện cài đặt như hướng dẫn của window2k. Đối với WindowXP: Chọn Regional And Language Options, chọn Tab Languages, bấm chọn “Install files for East Asian languages”. Bấm Apply, OK. Thực hiện cài đặt như hướng dẫn của windowXP.
Cách 2: Đặt lại tham số trong NLS_LANG trong Regedit là AMERICAN_AMERICA.UTF8 như sau: Chạy chương trình RegEdit. Chọn tham số HKEY_LOCAL_MACHINE bên phần màn hình bên trái. Sau khi cây tham số được liệt kê, chọn và nhấn đúp vào tham số SOFTWARE. Chọn tiếp tham số ORACLE. ở phần bên phải màn hình chọn và nhấn đúp vào tham số NLS_LANG. Đặt lại giá trị tham số này là AMERICAN_AMERICA.UTF8.

Tình huống 10: Xuất hiện thông báo lỗi: “Intergation error: SSL failưure running another product”.
Nguyên nhân: Một số file để chạy ORACLE Report Runtime bị xoá hoặc chưa cài.
Cách xử lý: Copy lại phần mềm Oracle Runtime từ đĩa cài đặt.

Tình huống 11: Chạy được Report Backgroup Engine nhưng không hiển thị báo cáo. Chọn trong menu Action\Show Log của Report BackGroup Engine thì có thông báo lỗi “Cannot open file...”.
Nguyên nhân: Có hai nguyên nhân: Chưa đặt hay đường dẫn đến thư mục chứa file báo cáo bị sai và File báo cáo bị hỏng hoặc bị xoá bỏ.
Cách xử lý: Đặt lại đường dẫn tới thư mục chứa các báo cáo trong Regedit như sau: Chạy chương trình RegEdit. Chọn tham số HKEY_LOCAL_MACHINE bên phần màn hình bên trái. Sau khi cây tham số được liệt kê, chọn và nhấn đúp vào tham số SOFTWARE. Chọn tiếp tham số ORACLE. ở phần bên phải màn hình chọn và nhấn đúp vào tham số REPOT60_PATH. Đặt lại giá trị tham số này đến đường dẫn các báo cáo của chương trình. Copy lại file báo cáo đó nếu kiểm tra không tồn tại file đó trên thư mục.

Tình huống 12: Xuất hiện thông báo lỗi: “Cannot create tempory file”.
Nguyên nhân: Người sử dụng hiện tại không có quyền dọc thư mục làm việc của chương trình QLNS. Hoặc không có đủ không gian đĩa chứa thư mục làm việc.
Cách xử lý: Login vào mạng bằng Acc khác có quyền đọc thư mục làm việc của chương trình.
Hoặc xoá bớt các file không cần thiết để cung cấp không gian đĩa cho trong thư mục làm việc để có thể file tạm khi tổng hợp báo cáo.

Tình huống 13: Xuất hiện thông báo lỗi: “Cannot attach the library file”.
Nguyên nhân: Đường dẫn đến các file thư viện (PLL) của chương trình bị hỏng. Một file thư viện PLL chương trình bị xoá hay bị hỏng.
Cách xử lý: Đặt lại đường dẫn tới thư mục chứa các báo cáo trong Regedit như sau: Chạy chương trình RegEdit. Chọn tham số HKEY_LOCAL_MACHINE bên phần màn hình bên trái. Sau khi cây tham số được liệt kê, chọn và nhấn đúp vào tham số SOFTWARE. Chọn tiếp tham số ORACLE. ở phần bên phải màn hình chọn và nhấn đúp vào tham số FORMS60_PATH. Đặt lại giá trị tham số này đến đường dẫn các file thư viện chương trình. Copy lại file thư viện vào thư mục chứ thư viện chương trình QLNS.

Tình huống 14: Khi di chuột vào một nút trên thanh công cụ, xuất hiện thông báo lỗi “When-Timer-Expired trigger raised unhandled exception ORA-304500” hoặc “When-Mouse-Enter trigger raised unhandled exception ORA-304500”.
Nguyên nhân: Chương trình không tìm thấy file Shwhnt32.dll trong thư mục làm việc và thư mục \\BIN hoặc file đó bị hỏng.
Cách xử lý: Copy lại file Shwhnt32.dll vào thư mục làm việc hoặc thư mục \\BIN.

Tình huống 15: Xuất hiện thông báo lỗi: “Thisprogram has performed an illegal operation and will be shutdown. If the program persists, contact the program”.
Nguyên nhân: Khi người sử dụng thực hiện một thao tác không được phép, chương trình sẽ xuất hiện thông báo lỗi nhưng người sử dụng vấn tiếp tục thao tác. Khi đó thông báo lỗi sẽ xuất hiện và thoát khỏi chương trình.
Cách xử lý: Khởi động lại chương trình. Không tiếp tục thao tác bàn phím khi chương trình thông báo lỗi này.

Tình huống 16: Khi nhập form chứng từ: “FRM-40735 When-Validate_item Trigger_raised unhandled exception_ORA_01422”.
Nguyên nhân: Thiếu 2 file_dll của Oracle: UBP73W32.DLL; d2kwut60_dll.
Cách xử lý: Copy đè 2 tệp này vào thư mục\\BIN của Oracle.