Cách thức chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang công ty cổ phần

Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, nay muốn chuyển đơn vị sự nghiệp có thu sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hoặc một loại hình hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì có được không? Nếu được thì áp dụng và Nghị đinh, Thông tư nào?

Cách thức chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang công ty cổ phần

Đối với các đơn vị sự nghiệp hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao thì Chính phủ đã có Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Ngày 30/3/2007, tại công văn số 1699/VPCP-ĐMDN Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo và yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Quy chế thí điểm chuyển bệnh viện, trường đại học, cao đẳng thành công ty cổ phần để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

(Theo Website Bộ Tài chính)