“Cho phép cập nhật tài sản cố định vào phần mềm đăng ký tài sản”

(eFinance Online) - Đó là kiến nghị của Sở Tài chính Bắc Ninh đối với Bộ Tài chính trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách tại Bắc Ninh.    
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Sở Tài chính Bắc Ninh cho biết việc ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính đã tạo rất nhiều thuận lợi trong quá trình điều hành và quản lý tại địa phương, hiện Sở đang triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), phần mềm đăng ký tài sản, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kết toán đơn vị, phần mềm hiện đại hóa CNTT ngành tài chính tỉnh Bắc Ninh, phần mềm quản lý văn bản của UBND tỉnh. Theo Sở Tài chính Bắc Ninh, các phần mềm được ứng dụng giúp việc kết nối, khai thác thông tin phục vụ quản lý và điều hành được bao quát, thông suốt, kịp thời. Các đơn vị tại địa phương đều có thể chủ động khai thác số liệu trên cơ sở dữ liệu chung, hạn chế các báo cáo giấy, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Phần mềm hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã giúp cập nhật số liệu thu, chi ngân sách theo từng ngày, kiểm tra việc hạch toán theo mục lục ngân sách có phù hợp hay không, kiểm tra hạch toán tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách, tình hình thực hiện dự toán, tình hình giải ngân các dự án... trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở dữ liệu hệ thống TABMIS, phần mềm của dự án hiện đại hóa CNTT của ngành tài chính Bắc Ninh được cập nhật và kết xuất toàn bộ các biểu mẫu báo cáo về điều hành ngân sách theo hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương.

Phần mềm đăng ký tài sản nhà nước và phần mềm quản lý tài sản giúp quản lý tài sản công tập trung hơn, kiểm tra việc cập nhật việc kê khai tài sản của các đơn vị có đúng không, có thể khai thác cơ sở dữ liệu tài sản trên toàn địa bàn. Phần mềm quản lý văn bản giúp hạn chế độ trễ của văn bản so với gửi đường công văn, cán bộ chủ động trong việc tìm, lưu giữ và xử lý văn bản, giúp tiết kiệm kinh phí, kiểm soát văn bản đi đến hợp lý...

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Sở Tài chính Bắc Ninh cho rằng vẫn tồn tại một số hạn chế như: Một số nhiệm vụ báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên không thể chiết xuất ngay từ phần mềm mà vẫn phải tổng hợp thủ công; Báo cáo trên hệ thống TABMIS chưa khai thác đực theo từng loại nguồn vốn như nguồn năm trước chuyển sang, nguồn trong dự toán năm kế hoạch; nguồn tăng thu, nguồn thu tiền sử dụng đất; Phần mềm đăng ký tài sản chưa theo dõi được toàn bộ các tài sản cố định, hiện nay chỉ có các tài sản là nhà cửa, ô tô và các tài sản trên 500 triệu đồng mới được cập nhật vào phần mềm. Phần mềm quản lý tài sản chưa được kết nối đến các đơn vị dự toán và phòng Tài chính kế hoạch, cho nên Sở vẫn phải nhập dữ liệu dẫn tới không đảm bảo thời gian cập nhật và đối chiếu dữ liệu.

Chính vì vậy, Sở Tài chính Bắc Ninh kiến nghị, trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục mở các khóa đào tạo nâng cao kiến thức trong việc khai thác và sử dụng các phần mềm ngành Tài chính. Đồng thời, kết nối phần mềm quản lý tài sản đến các đơn vị dự toán và phòng Tài chính kế hoạch để nhập dữ liệu, khai thác thông tin; nghiên cứu mã nguồn để khai thác báo cáo trên hệ thống TABMIS theo từng loại nguồn vốn như nguồn năm trước chuyển sang, nguồn trong dự toán năm kế hoạch, nguồn tăng thu, nguồn thu tiền sử dụng đất. Cho phép cập nhật tài sản cố định vào phần mềm đăng ký tài sản.

Phương An