Cục THTKTC tập trung xây dựng cơ chế chính sách CNTT giai đoạn 2021-2025

(eFinance Online) - Năm 2019 là năm thứ 7 liên tiếp (2013-2019) Bộ Tài chính đứng ở vị trí thứ Nhất (khối các cơ quan bộ, ngành), trong báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam (Vietnam ICT Index 2019). Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng góp phần vào thành quả này có sự nỗ lực không nhỏ của các cán bộ làm công tác CNTT và thống kê toàn ngành và của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTKTC) trong năm 2019.  
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kim Liên.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Kim Liên.

Tham gia tích cực xây dựng cơ chế chính sách

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) diễn ra sáng nay (31/12/2019), ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục THTKTC cho biết, năm 2019, Cục THTKTC đã tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về định hướng xây dựng chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh đó, Cục cũng tích cực triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý về quản lý và triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và cơ sở dữ liệu; lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin. Cụ thể, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngày 27/9/2019 Bộ Chính trị đã ký ban hanh Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tham gia ý kiến đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư về dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cục THTKTC tập trung xây dựng cơ chế chính sách CNTT giai đoạn 2021-2025 ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Liên.
Bên cạnh đó, Cục THTKTC còn tham gia ý kiến một số dự thảo văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông như: góp ý định mức đơn giá nhân công; quy chế sử dụng bản quyền phần mềm; các yêu cầu kỹ thuật đối với hợp đồng thuê dịch vụ CNTT; Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn NSNN (thay thế Thông tư 21/2010/TT-BTTTT)... Trình Bộ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính; Quyết định số 585/QĐ-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính; Quyết định số 1168/QĐ-BCĐTHĐA ngày 11/7/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch triển khai Đề án...

Triển khai Chính phủ điện tử

Thực hiện vai trò quản lý ứng dụng CNTT của ngành trong đó có lĩnh vực triển khai thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Cục THTKTC đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đăng tải cơ bản đầy đủ thông tin về TTHC và DVCTT trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/12/2019, tổng số TTHC của Bộ Tài chính là 951 thủ tục. Trong đó, DVCTT mức độ 1 là 100, DVCTT mức độ 2 là 351, DVCTT mức độ 3 là 197, DVCTT mức độ 4 là 303. So với năm 2018, tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính tăng từ 456 lên 500 dịch vụ. Hiện Cổng TTĐT Bộ Tài chính đã liên kết và tích hợp đầy đủ 500 DVCTT mức độ 3 trở lên của toàn ngành Tài chính trên Chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến thuộc Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

Đảm bảo an toàn thông tin ngành Tài chính

Ông Hà cho biết Cục THTKTC thường xuyên thực hiện các hoạt động nhằm duy trì, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn ngành như: Quản lý thuê bao chứng thư số; Dò quét bảo mật ứng dụng và xử lý các vấn đề về bảo mật ứng dụng; Phân tích nhật ký, báo cáo của các hệ thống an ninh mạng; Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng tại cơ quan Bộ; Hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho sở tài chính, phòng tài chính; Kiểm tra tuân thủ về an toàn thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ; Cảnh báo an toàn thông tin trong phạm vi ngành Tài chính;... Đồng thời, Cục THTK đã phối hợp với Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai nâng cấp hệ thống SubCA-BTC (nâng cấp phiên bản phần mềm, tổ chức lại hệ thống hoạt động theo cơ chế sẵn sàng cao). Hệ thống bao gồm các dịch vụ: Dịch vụ cấp dấu thời gian TSA, Dịch vụ kiểm tra trạng thái chứng thư trực tuyến OCSP, CRL, Dịch vụ công bố thông tin chứng thư số. Hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, sẵn sàng 24/7, với hiệu năng tương đối cao, có thể đáp ứng một số lượng lớn truy cập đồng thời, phục vụ hiệu quả các giao dịch điện tử có sử dụng ký số trong ngành Tài chính: Quản lý văn bản điều hành; các dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước,...

Trong năm 2019, Cục THTKTC đã thực hiện cấp mới 197 chứng thư số (09 chứng thư số cho tổ chức, 177 chứng thư số cá nhân, 11 chứng thư số Website); Thu hồi 04 chứng thư số (01 chứng thư số tổ chức, 03 chứng thư số cá nhân); Gia hạn 07 chứng thư số. Các chứng thư số được cấp trong năm 2019 chủ yếu phục vụ triển khai chương trình Quản lý văn bản, điều hành eDocTC, dịch vụ công trực tuyến và chương trình Tổng kế toán của Kho bạc Nhà nước tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

9.923 văn bản đi điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia

Theo số liệu thống kê của Cục THTKTC từ ngày 15/2/2019 đến đến ngày 26/11/2019, Bộ Tài chính đã nhận được 30.622 văn bản đến điện tử, đã gửi 9.923 văn bản đi điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Bộ Tài chính đã có văn bản điện tử gửi thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với với 31 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Văn phòng Trung ương Đảng.

Cũng trong năm 2019, Cục THTKTC đã phối hợp với Văn phòng Bộ và đối tác hoàn thành nâng cấp chương trình quản lý văn bản điều hành tại cơ quan Bộ và Trục liên thông gửi nhận văn bản điện tử của Bộ Tài chính phục vụ việc kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Chương trình eDocTC đã có chức năng đáp ứng yêu cầu ký số của tổ chức, từ ngày 20/2/2019 toàn bộ các văn bản đi của Bộ Tài chính thực hiện phát hành qua Trục liên thông quốc gia đã có ký số bởi Bộ Tài chính. Từ ngày 10/5/2019 triển khai thí điểm thực hiện ký số cá nhân tại Cục THTKTC.

Những nhiệm vụ trọng tâm 2020

Năm 2020, Cục THTKTC sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị để báo cáo Bộ hướng dẫn các đơn vị, hệ thống tổ chức thực hiện tốt danh mục dự toán CNTT năm 2020, đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, phấn đấu thực hiện giải ngân dự toán CNTT, thống kê năm 2020 đúng theo các yêu cầu của Bộ (đạt tỷ lệ giải ngân đăng ký với Bộ). Hướng dẫn và thảo luận với các đơn vị đảm bảo chất lượng trong xây dựng dự toán CNTT năm 2021 đúng thời gian, tiến độ yêu cầu. Xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước và các Cục CNTT các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, nắm bắt các sự kiện, sự cố về an toàn thông tin (ATTT) trên thế giới và tại Việt Nam, các cảnh báo từ Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức ATTT để có phản ứng kịp thời. Thường xuyên, chủ động phân tích các sự kiện, sự cố có khả năng tác động tới hệ thống thông tin của Bộ Tài chính, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hoạt động xử lý, ngăn chặn. Thực hiện hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài chính, phòng Tài chính Kế hoạch về công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về Tài chính giai đoạn 1 (2019-2022); Nâng cấp Hệ thống thông tin thống kê tài chính; Nâng cấp Kho dữ liệu Ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt vai trò là đầu mối trong tổ chức triển khai, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Cục THTKTC chủ động báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị, hệ thống tổ chức thực hiện tốt danh mục dự toán CNTT năm 2020, đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, tiến độ được giao. Các hệ thống CNTT thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phải chủ động triển khai dự toán CNTT đúng tiến độ. Đồng thời, Cục THTK cần tập trung nguồn lực xây dựng các cơ chế chính sách liên quan tới lĩnh vực CNTT, sớm trình Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; trình Bộ ban hành tiêu chuẩn CNTT, quy trình quản lý vận, hành và khai thác hệ thống trung tâm trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước, quy trình điện tử về việc tiếp nhận, giải quyết từng thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Cục THTKTC tập trung nguồn lực triển khai thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính trở thành trung tâm điều hành thông minh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; triển khai quản lý văn bản điều hành kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia trước 30/6/2020; tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính,… và một số dự án CNTT quan trọng, cấp bách khác. Đẩy mạnh xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài chính, triển khai Cổng thông tin Bộ Tài chính, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử của các hệ thống trong ngành Tài chính đảm bảo đồng bộ,… Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Cục THTKTC tập trung xây dựng cơ chế chính sách CNTT giai đoạn 2021-2025 ảnh 2 Ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục THTKTC. Ảnh: Kim Liên.
Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Cục THTKTC, Cục trưởng Nguyễn Đại Trí cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, đồng thời lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, cũng như ý kiến tham gia của các đơn vị để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2020.

Kim Liên