Đại hội Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 295-KH/ĐUTC ngày 17/11/2014 của Đảng uỷ Bộ Tài chính, ngày 22/5/2015, tại trụ sở Bộ Tài chính, Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đọc kiểm điểm của tập thể cấp ủy.Đồng chí Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đọc kiểm điểm của tập thể cấp ủy.

Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Đức Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ, các đồng chí đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ và 40/40 đảng viên thuộc Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Công tác sinh hoạt Đảng được nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2015, Chi uỷ đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tích cực tham mưu giúp Bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thống kê; từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy định quản lý nhà nước về CNTT- thống kê, duy trì nề nếp kỷ luật lao động; triển khai thực hiện công việc đúng quy trình, quy chế; nâng dần tỷ lệ hoàn thành công việc và tỷ lệ giải ngân qua các năm.

Hàng năm Chi bộ chủ trì xây dựng kế hoạch hành động chung giữa các tổ chức công đoàn, thanh niên để thực hiện phổ biến và triển khai chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của  Đảng bộ Bộ Tài chính về thực hiện các nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ chính trị. Cụ thể hóa và phân khai các kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Cục. Chỉ đạo, phối hợp với Chính quyền tổ chức ký giao ước thi đua đầu năm để tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong toàn Cục để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các nhiệm vụ tại các Nghị quyết, văn bản của đảng uỷ cấp trên được cụ thể hóa và là tiêu chí quan trọng trong việc bình xét thi đua cuối năm đối với cá nhân và tập thể.

Tại các cuộc họp sơ kết và tổng kết, chi ủy cũng đã thường xuyên xây dựng các Nghị quyết để xác định phương hướng, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ chính trị cho các giai đoạn, thời gian tiếp theo.

Công tác rà soát, đôn đốc thực hiện cũng được tiến hành thường xuyên để tập trung dứt điểm vào các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ ngay những vướng mắc trong triển khai thực hiện. Liên tiếp trong 2 năm 2013, 2014 Bộ Tài chính được xếp hạng thứ nhất trong ứng dụng CNTT các Bộ, ngành, tỷ lệ giải ngân CNTT tăng cao qua các năm, năm 2014 đạt tỷ lệ trên 95% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, đồng thời với đó là công tác triển khai ứng dụng CNTT, thống kê trong ngành Tài chính ngày càng thiết thực, hiệu quả, từng bước đáp ứng được những ưu tiên hàng đầu mà Bộ Tài chính đặt ra, đó là ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn này. Cụ thể, công tác tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng vẫn chủ yếu ở mức phổ biến, chưa có được sự gắn kết chặt chẽ với các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về CNTT, thống kê.

Mức thu nhập, đời sống của phần đông cán bộ, công chức, viên chức và lao động, đặc biệt là cán bộ trẻ vẫn còn rất khó khăn nên nhiều cán bộ cũng chưa yên tâm công tác; nguồn lực CNTT của Cục sau khi được đào tạo chuyển sang các đơn vị bên ngoài.

Trong quản lý, giám sát tổ chức triển khai thực hiện còn thiếu quyết liệt, thiếu kiên quyết dẫn đến việc triển khai một số nội dung chậm tiến độ; chưa thực hiện đầy đủ, đúng với những yêu cầu của các quy định về hành chính, quy trình nội bộ.

Vai trò, trách nhiệm của Chi bộ, Chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa tách bạch rõ; Tập thể cấp uỷ là cán bộ kiêm nhiệm, thường tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn chưa có tính chuyên nghiệp trong công tác đảng nhất là công tác tư tưởng, dân vận...

Đại hội Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính  ảnh 1
Quang cảnh tại Đại hội.

Tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Tin học và thống kê tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ  nhiệm kỳ 2015 - 2020; ý kiến đóng góp của các đảng viên vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Giao Chi uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp thu ý kiến tham gia, đóng góp tại Đại hội để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội gửi Đảng uỷ Bộ Tài chính.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ Cục Tin học và Thống kê tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từ kinh nghiệm hoạt động của Chi ủy các khoá trước, Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, đối mới công tác sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

4. Trên cơ sở Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được thông qua tại Đại hội, từng Đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 và trước mắt cho năm 2015, góp phần vào thành tích chung của Chi bộ với một số chỉ tiêu phấn đấu như sau:

- 100% đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Cục được học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tổ chức Đảng đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh".

- 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể đáp ứng nhiệm vụ thực hiện Chiến lược, Kế hoạch ứng dụng CNTT và Thống kê tài chính trong giai đoạn 2015 - 2020.

- Phấn đấu giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp được 12 Đảng viên mới trở lên.

- Triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính giao, trong đó trọng tâm là: Tập trung xây dựng các cơ chế chính sách, chuẩn hóa, tăng cường vai trò quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các dự án toàn ngành hiệu quả, tiết kiệm; Tiếp tục ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực CNTT và Thống kê; Tập trung triển khai các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, chính phủ điện tử.

Đại hội Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính  ảnh 2
Ra mắt Chi ủy Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng thông qua kết quả bầu cử Chi uỷ Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, nhận được sự tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính được bầu là Bí thư Chi bộ. Đồng chí Lê Trung Hưng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật được bầu là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020...

(GB)