Danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa công bố Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
Ảnh: KL.Ảnh: KL.

Theo đó, các đơn vị cấp 2 (Mã cấp 2) thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm cung cấp cho Cục Tin học và Thống kê tài chính thông tin của đơn vị thuộc, trực thuộc có liên quan đến cấp mới, điều chỉnh, đóng mã định danh; gửi mã định danh quy định tại quyết định này cho các đơn vị thuộc, trực thuộc để biết, sử dụng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung mã định danh vào danh mục mã định danh, đóng mã định danh theo đề nghị của các đơn vị cấp 2 thuộc Bộ Tài chính để phù hợp với tình hình thực tế triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của ngành Tài chính, trình Bộ trưởng ban hành.

Trường hợp tách, nhập, thêm, bớt các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện điều chỉnh, bổ sung mã định danh vào danh mục theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh, đóng mã định danh theo đề nghị của các đơn vị cấp 2 thuộc Bộ Tài chính để phù hợp với tình hình thực tế triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của ngành Tài chính, trình Bộ trưởng ban hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ nội dung quy định về hệ thống mã định danh các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tại văn bản số 5069/BTC-THTK ngày 17/4/2015 hướng dẫn tiêu chuẩn liên thông và bộ mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong phạm vi ngành Tài chính.

Quyết định ban hành danh mục mã định danh nêu trên nhằm triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Kim Liên