Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0

(eFinance Online) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK), diễn ra sáng nay (22/6), tại trụ sở Bộ Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Thứ trưởng, nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách theo Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính là rất lớn. Chính vì vậy, Cục THTK cần phải nghiên cứu, ứng dụng các CNTT tiên tiến, hiện đại của thế giới, học tập kinh nghiệm của nước ngoài để ứng dụng cho ngành Tài chính...

6 tháng đầu năm: Triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan trong Bộ, cùng sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, Cục THTK đã tích cực và chủ động triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT.
Cụ thể, tính đến ngày 20/6/2018, Cục THTK đã thực hiện giải ngân được 87.323 triệu đồng trên tổng số 490.408 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,81% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân kinh phí thường xuyên là 3.181 triệu đồng/12.892 triệu đồng, đạt tỷ lệ 24,68%, giải ngân kinh phí không thường xuyên là 84.141 triệu đồng/477.516 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,62%. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Cuc THTK đã và đang triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý về quản lý và triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và cơ sở dữ liệu; lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin. Theo đó, Cục đã trình Bộ ban hành 01 Tiêu chuẩn, 03 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện các bước xây dựng 01 Nghị định của Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ Tài chính, 05 Quy chế,... 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/3/2018 và Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 về triển khai ứng dụng công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách, Cục THTK đã đôn đốc, phối hợp với các đơn vị hệ thống xây dựng kế hoạch hành động chi tiết của đơn vị,  hiện nay 03 đơn vị đã hoàn thành ban hành kế hoạch (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục THTK đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Bộ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả. 

Cùng với đó, Cục THTK đã thực hiện rà soát, lập danh mục các thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (ngày 10/5/2018, Cục đã trình Bộ lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020). Theo đó, Bộ Tài chính có 163 thủ tục hành chính sẽ triển khai thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (123 thủ tục mức độ 3 và 40 thủ tục mức độ 4). Đến năm 2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính dự kiến là 535 dịch vụ. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ, Cục THTK cũng đã theo dõi, thường xuyên đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch, danh mục dự toán năm 2018 của các đơn vị hệ thống báo cáo Bộ.

Đối với công tác kiểm tra, thẩm định, trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục THTK chủ trì kiểm tra tại 04 đơn vị trong ngành Tài chính. Đến thời điểm hiện nay, Cục THTK đã hoàn thành kiểm tra tại 02 đơn vị: Kho bạc Nhà nước và Học viện Tài chính theo đúng kế hoạch.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn ngành cũng thường xuyên được chú trọng, duy trì như: Quản lý thuê bao chứng thư số; Dò quét bảo mật ứng dụng và xử lý các vấn đề về bảo mật ứng dụng; Phân tích nhật ký, báo cáo của các hệ thống an ninh mạng; Triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời, Cục THTK cũng tiếp tục triển khai phần mềm ứng dụng dùng chung, phần mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ. 

Đối với công tác thống kê và tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu tài chính, Cục THTK đã thực hiện cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu về kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ; duy trì báo cáo thống kê tài chính, thông tin phục vụ Lãnh đạo. Triển khai giải pháp nâng cao khả năng cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia tại các Sở Tài chính...

Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc

Về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018, Cục THTK đặt mục tiêu triển khai Chương trình công tác năm và Giao ước thi đua năm 2018 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc; hết quý III/2018 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 65% và hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2017 đạt tối thiểu 95% dự toán, kế hoạch vốn được sử dụng năm 2018. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 ảnh 2 Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.
Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, Cục THTK đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

- Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách.

- Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính và Kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính trình Bộ ban hành trong tháng 9/2018; triển khai Đề án cơ sỡ dữ liệu quốc gia về tài chính theo kế hoạch của Đề án.

- Tiếp tục triển khai việc quản lý và mua bản quyền dùng chung toàn ngành đối với các sản phẩm phần mềm Oracle; Bản quyền phần mềm Microsoft; Tổ chức duy trì bản quyền đảm bảo hệ thống ứng dụng được hỗ trợ liên tục.

- Tiếp tục triển khai hợp đồng kênh truyền hạ tầng truyền thông năm (5/2016 - 4/2019). Xây dựng phương án hạ tầng truyền thông giai đoạn tiếp theo báo cáo Bộ trong tháng 10/2018.

- Hoàn thành xây dựng giải pháp triển khai đám mây ngành Tài chính báo cáo Bộ trong tháng 10/2018.

- Tiếp tục triển khai các dự án dùng chung toàn ngành như: Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Giá giai đoạn 1; Dự án Nâng cấp hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN tại Bộ Tài chính; Dự án xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung; Dự án Nâng cấp phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách (nâng cấp về nghiệp vụ, nâng cấp bảo mật và nền tảng ứng dụng);...

(PV)