Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu (CSDL) liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tại Bộ Tài chính. Mục tiêu của kế hoạch nhằm hệ thống hóa đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến giấy tờ công dân, CSDL liên quan đến dân cư trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, xây dựng hoàn thiện CSDL liên quan đến quản lý dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, cắt giảm các yêu cầu phải cung cấp các thông tin cơ bản về công dân đã có trên CSDL quốc gia về dân cư qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hệ thống, quản lý và sử dụng CSDL liên quan đến dân cư. Bảo đảm đến năm 2020, việc giải quyết TTHC thông qua việc khai thác thông tin trực tuyến về công dân trên CSDL quốc gia.

Lộ trình thực hiện cụ thể như sau: Từ 01/5/2014 - 30/11/2014 rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa gồm: Rà soát, đối chiếu nhằm phát hiện sự trùng lặp trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC với các thông tin về công dân được lưu trưc tại CSDL quốc gia về dân cư; Nghiên cứu, cắt giảm các thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai và không yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp bản sao, bản sao có chứng thực giấy tờ công dân khi thực hiện TTHC trên cơ sở đánh giá việc thực hiện TTHC trong điều kiện CSDL quốc gia về dân cư đã có đủ thông tin cần thiết.

Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo hướng cắt giảm các thông tin về dân cư mà công dân phải khai khi thực hiện TTHC, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ công, giảm các bước không cần thiết khi thực hiện TTHC (xác minh về nhân thân), đề xuất phương án liên thông giải quyết các TTHC...

Từ 01/5/2014 đến 30/4/2015, tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa TTHC. Trên cơ sở các ý kiến thu thập được, tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo đề án 896 dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC...

Từ 01/4/2015 đến 31/12/2020, triển khai thực hiện Nghị quyết đơn giản hóa TTHC.

Từ 01/5/2015 đến 31/12/2020, phối hợp với các bộ, ngành áp dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối, khai thác thông tin từ các CSDL chuyên ngành của Bộ Tài chính với CSDL quốc gia về dân cư. Xây dựng phương án tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để khai thác thông tin đã có tại CSDL quốc gia liên quan đến CSDL chuyên ngành đã có sẵn (như CSDL về người nộp thuế TNCN).

(Phương An)