Đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn thực hiện về việc vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thực hiện Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Công văn số 5717/BKH-TCTT ngày 10/8/2007 về việc áp dụng địa bàn của dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Công văn số 12827/BTC-TCNH ngày 24/9/2007 về việc vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

Về ngành nghề, lĩnh vực đầu tư:

Đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được áp dụng cho các dự án đầu tư theo ngành nghề, lĩnh vực đầu tư quy định tại mục I, II và III Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Các dự án đầu tư theo Danh mục tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhưng không phù hợp với Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo Nghị định số 151/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Về địa bàn ưu đãi đầu tư:

Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, các khu công nghệ cao, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; theo đó, dự án đầu tư tại các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án đầu tư tại các khu công nghệ cao, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

(Theo Tạp chí Hỗ trợ phát triển)