Đơn vị chỉ có 1 kế toán có được bổ nhiệm kế toán trưởng hay không?

Theo Điểm 3.2 Khoản 3 Phần II của Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 thì:

Đơn vị chỉ có 1 kế toán có được bổ nhiệm kế toán trưởng hay không?

Các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn, theo quy định của Bộ quản lý (trừ các đơn vị thu, chi ngân sách Nhà nước thực hiện công tác kế toán ngân sách các cấp), chỉ bố trí 1 người làm kế toán hoặc 1 người làm kế toán kiêm nhiệm thì được phép bố trí người làm phụ trách kế toán (trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán).

(Theo Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán)