Đơn vị dự toán cấp I có cần phải bổ nhiệm kế toán trưởng hay không?

Theo quy định tại Điều 4 Khoản 5 và Điều 48 Khoản 2 của Luật Kế toán thì các đơn vị kế toán phải thực hiện công việc kế toán, lập báo cáo tài chính và phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Đơn vị dự toán cấp I có cần phải bổ nhiệm kế toán trưởng hay không?

Đối với các đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc theo thời hạn quy định, đồng thời cũng là đơn vị kế toán thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Do vậy, theo quy định tại phần II Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 "Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước thì đơn vị dự toán cấp I phải bố trí người làm kế toán trưởng.

(Theo Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán)