eDocTC có chức năng ký số của tổ chức trên văn bản điện tử

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính (Cục THTK) cho biết, chương trình eDocTC đã có chức năng ký số của tổ chức trên văn bản điện tử. Hiện nay, toàn bộ các văn bản giấy đến Bộ Tài chính khi văn thư bộ thực hiện quét văn bản đưa vào chương trình eDocTC được gắn chữ ký số tổ chức của Bộ; văn bản đi của bộ được văn thư bộ thực hiện quét, gắn chữ ký số tổ chức của Bộ và phát hành gửi qua Trục liên thông quốc gia đến các đơn vị đã tích hợp với Trục liên thông văn bản quốc gia.

*** Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai ký số văn bản điện tử

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Đối với ký số cá nhân của người có thẩm quyền, ngày 09/5/2019, Cục THTK đã hoàn thành tích hợp chữ ký số cá nhân đối với văn bản điện tử trên chương trình eDocTC. Cục THTK đã tổ chức triển khai chính thức việc ký số toàn bộ các văn bản đi do Cục phát hành. Các nội dung đã triển khai tại Cục gồm: tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ của Cục; cài đặt thiết bị eToken trên các máy trạm của lãnh đạo; phê duyệt và thông báo quy trình ký số tại Cục THTK; lãnh đạo Cục THTK chính thức thực hiện việc ký số văn bản điện tử từ ngày 27/5/2019 đến nay.

Qua thời gian thí điểm, lãnh đạo Cục THTK đã ký số cá nhân và văn thư cục đã ký số tổ chức trên văn bản điện tử đối với các loại văn bản đi: Công văn đi, thông báo, giấy mời. Phát hành điện tử đến các đơn vị đủ điều kiện nhận văn bản điện tử, phát hành bản giấy đối với các đơn vị chưa đủ điều kiện nhận văn bản điện tử. Quy trình soạn thảo, trình ký, phê duyệt và lưu hành văn bản giấy vẫn làm song song với quy trình ký số cho đến khi triển khai đồng bộ tại cơ quan Bộ và có thông báo ngừng phát hành văn bản giấy.

Để đáp ứng tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, Cục THTK đã đề nghị đối tác tiếp tục hỗ trợ chỉnh sửa miễn phí bổ sung các chức năng phần mềm trên phiên bản hiện tại để đáp ứng quy trình ký số đơn giản.

Việc xây dựng quy trình ký số đầy đủ qua các vai trò như quy trình ký văn bản giấy hiện nay gồm: Chuyên viên chuyển qua Lãnh đạo phòng chuyển qua Lãnh đạo đơn vị (ký nháy văn bản điện tử) rồi chuyển lên Văn thư Bộ (soát xét nội dung, thể thức) chuyển sang Lãnh đạo Bộ (ký số văn bản điện tử) sau đó Văn thư Bộ (ký số tổ chức, điền số, ngày văn bản, kiểm tra danh sách nơi nhận và phát hành) cần phải thay đổi nhiều chức năng của hệ thống phần mềm; do đó, Cục THTK cho rằng việc này cần thực hiện tại phiên bản mới.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, căn cứ khả năng đáp ứng của chương trình eDocTC, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm việc ký số văn bản điện tử triển khai thí điểm tại Cục THTK, Cục THTK đề xuất thực hiện theo quy trình tạm thời tại Bộ Tài chính, theo hướng rút gọn nhất để kịp đáp ứng yêu cầu như sau: Đối tượng áp dụng: Ký số cá nhân: Các chức danh sẽ ký số cá nhân trên văn bản điện tử gồm lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị tại cơ quan Bộ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó, lãnh đạo cấp tổng cục. Ký số tổ chức: văn thư bộ, văn thư đơn vị (cục và đơn vị tương đương có con dấu riêng) thực hiện ký số tổ chức. Toàn bộ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan bộ tham gia quy trình dự thảo văn bản điện tử.

Phạm vi áp dụng: Đối với văn bản đi do Bộ phát hành: Thực hiện đối với tất cả các sổ văn bản đi lấy dấu Bộ gồm: Thông tư, Chỉ thị, Thông báo, Quyết định, Công văn, Báo cáo, Tờ trình, Công điện, Giấy mời. Riêng đối với các quyết định cử đi công tác nước ngoài, đơn vị thực hiện trình ký cả bản điện tử và bản giấy. 

Đối với văn bản đi do đơn vị phát hành: Công văn đi, Thông báo, Giấy mời và các văn bản khác do đơn vị quy định.

Phúc Thanh