Giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính: Bàn giải pháp triển khai năm 2022

(eFinance Online) - Sáng ngày 15/4/2022, tại Quảng Ninh, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị giao ban công nghệ thông tin ngành Tài chính năm 2022, nhằm trao đổi thống nhất về biện pháp phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các năm tiếp theo.
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Kết quả triển khai năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị triển khai CNTT, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đơn vị hệ thống trong việc đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm vào hoạt động nghiệp vụ và trong cải cách thủ tục hành chính đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước hình thành nền Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số. Năm 2021, Bộ Tài chính được đánh giá xếp vị trí thứ Nhất về mức độ chuyển đổi số năm 2020. Hệ thống văn bản hoạch định chiến lược, chương trình hành động xây dựng Bộ Tài chính số cơ bản được ban hành đầy đủ.

Ngoài ra, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tăng 27 DVCTT so với yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và vượt 21% so với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ).

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ 100% thủ tục hành chính được cung cấp qua DVCTT mức 4 và tích hợp 100% DVCTT của KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống Hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố và đang tiếp tục triển khai tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bên cạnh các ứng dụng phục vụ tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công, một số ứng dụng tập trung phục vụ công tác quản lý nội ngành như ứng dụng quản lý cán bộ theo mô hình tập trung cũng đã được tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành. Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành đưa vào hệ thống giám sát an toàn thông tin Bộ Tài chính kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn thông tin Quốc gia.

Các nền tảng phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số, thực hiện chuyển đổi số được quan tâm và tích cực triển khai thực hiện. Bộ Tài chính đang thực hiện các thủ tục xây dựng nền tảng điện toán đám mây ngành Tài chính giai đoạn 1 và trong tương lai sẽ tích hợp với điện toán đám mây của Chính phủ.

Các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi của ngành Tài chính (TABMIS, VNACCS/VCIS, TMS,…) đang được nghiên cứu để triển khai xây dựng thế hệ mới, áp dụng các công nghệ mới hướng tới mục tiêu đến năm 2025 một số lĩnh vực trọng yếu của ngành Tài chính cơ bản hoàn thành việc xây dựng Chính phủ số.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 494/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính và đã gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (02 lần), đã họp trực tiếp cũng như lấy ý kiến thêm 02 lần với Cục Kế hoạch – Tài chính (Cục KHTC), sau khi nhận được ý kiến của Cục KHTC, Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trình Bộ ban hành.

Xác định được tầm quan trọng của kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT, ngay từ năm 2019, khi chưa có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo Bộ tại tờ trình số 354/TTr-THTK ngày 29/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành tài chính và của các Tổng cục. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục THTK đã có công văn số 880/THTK-KHTH ngày 20/9/2019 gửi các đơn vị đề nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của từng Tổng cục.

Kết quả xây dựng, phê duyệt Kế hoạch 5 năm đến nay như sau: Đối với Kế hoạch 5 năm của ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính: Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt kế hoạch 5 năm của ngành Tài chính tại Quyết định số 2042/QĐ-BTC ngày 25/10/2021 và Kế hoạch 5 năm cơ quan Bộ Tài chính tại Quyết định số 237/QĐ-BTC ngày 03/03/2022, hiện nay Cục Tin học và Thống kê tài chính đang triển khai theo kế hoạch đã được Bộ duyệt.

Kế hoạch 5 năm của các tổng cục đang được Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, rà soát theo quy định.

Tính đến ngày 30/03/2022, Bộ Tài chính có 869 thủ tục hành chính trong đó có 92 DVCTT mức độ 1, 259 DVCTT mức độ 2, 62 DVCTT mức độ 3, 456 DVCTT mức độ 4.

Chi tiết như sau:

STT

Số liệu

CQ Bộ

TCT

TCHQ

UBCKNN

KBNN

TC

DTNN

Tổng

Tỷ lệ (%)

1

Số DVCTT

226

284

237

104

11

7

869

100

1.1

DVCTT mức 1

86

0

0

0

0

6

92

10,58

1.2

DVCTT mức 2

79

121

22

36

0

1

259

29,80

1.3

DVC TT mức 3

34

11

6

11

0

0

62

7,13

1.4

DVCTT mức 4

27

152

209

57

11

0

456

52,47

2

Số DVC TT tích hợp lên cổng DVC QG

56

156

98

36

9

0

355

355/518 (68,53%)

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm 2022

Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết 9 tháng cuối năm 2022, Cục và các hệ thống sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về xây dựng cơ chế chính sách sẽ xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 494/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Dự án cơ sở dữ liệu (CSDL) tổng hợp giai đoạn 1 (sử dụng vốn đầu tư công): Tổ chức triển khai sau khi Bộ phê duyệt dự án. Trình Bộ phê duyệt chủ trương các dự án/nhiệm vụ: Dự án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính theo Luật đầu tư công; Dự án xây dựng CSDL khiếu nại tố cáo ngành Tài chính; Dự án Xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công; Điện toán đám mây Bộ Tài chính...

Năm 2022, bên cạnh công tác tổ chức theo dõi, vận hành, quản trị nằm đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định đáp ứng công tác quản lý thuế của cơ quan thuế và sử dụng dịch vụ của người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp và triển khai các phần mềm ứng dụng đáp ứng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa và các nhiệm vụ thuộc chương trình chuyển đổi số ngành Thuế, cụ thể: Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các hệ thống ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ NNT đáp ứng các mẫu biểu tờ khai, các yêu cầu về hoàn thuế, nợ thuế, miễn giảm thuế,…theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa. Triển khai giai đoạn 2 hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022; Triển khai Cổng đăng ký, khai, nộp thuế cho đơn vị nhà cung cấp nước ngoài không có địa chỉ thường trú ở Việt Nam.

Triển khai mở rộng ứng dụng eTax Mobile cho NNT là cá nhân và triển khai mở rộng cho doanh nghiệp.

Kết nối, khai thác thông tin CSDL quốc gia về dân cư; Triển khai, sử dụng ứng dụng Hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hoá đơn tại cơ quan thuế phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong công tác hoàn thuế GTGT; Triển khai mở rộng chương trình Quản lý văn bản và điều hành cho 57 cục thuế đáp ứng yêu cầu quản lý văn bản điện tử, liên thông văn bản từ cục thuế lên Tổng cục, Bộ Tài chính và các đơn vị bên ngoài; Thực hiện khảo sát, xác định nhu cầu về trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT ngành Thuế trong năm 2022 bao gồm nhu cầu thay thế thiết bị thường xuyên; triển khai thay thế trang thiết bị, dịch vụ CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng nghiệp vụ như hóa đơn điện tử, cổng trao đổi thông tin T2B, eTax, DWH...

Năm 2022, Tổng cục Hải quan triển khai 04 dự án chuyển tiếp năm 2021, 48 nhiệm vụ CNTT không lập dự án.

Trong 9 tháng cuối năm 2022, Kho bạc Nhà nước tiếp tục duy trì triển khai công tác chuyển đổi số và duy trì, triển khai, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng; công tác đảm bảo hạ tầng CNTT và ATBM: Nghiên cứu đề xuất phương án nâng cấp TABMIS và các hệ thống ứng dụng hình thành hệ thống ngân sách và kế toán số (VDBAS): Trình Bộ phê duyệt Đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống ứng dụng hình thành hệ thống ngân sách và kế toán số (VDBAS) qua Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Cung cấp DVCTT và liên thông dữ liệu số với đơn vị sử dụng ngân sách: Triển khai Quyết định số 935/QĐ-KBNN ngày 4/3/2022 của Tổng giám đốc KBNN quy định chuẩn kết nối và tích hợp phần mềm ứng dụng của các cơ quan, tổ chức vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, KBNN phấn đấu đến hết 2022 sẽ có trên 5.000 đơn vị sử dụng cổng trao đổi dữ liệu này.

Hiện đại hóa quy trình hoạt động nghiệp vụ KBNN: Triển khai thí điểm và mở rộng liên thông giữa các hệ thống DVCTT, TABMIS, Thanh toán điện tử với ngân hàng đối với chi thường xuyên qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng; Kiểm soát thanh toán chi thường xuyên: Triển khai thí điểm và triển khai mở rộng phần mềm Cổng trao đổi dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện/nước/viễn thông và trung tâm hành chính; Kiểm soát, quản lý chi đầu tư: Hoàn thành triển khai diện rộng Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư (ĐTKB-GD) trong quý II/2022.

Tại hội nghị giao ban năm 2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề sau: Đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiêm qua việc triển khai ứng dụng CNTT năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022. Đề xuất giải pháp khắc phục và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Quang Minh