Hỏi về cách hạch toán khoản phí chuyển tiền góp vốn từ thành viên là người nước ngoài

Hỏi: 1. Công ty tôi là công ty mới thành lập cuối năm 2006 và còn đang trong thời gian xây dựng cơ bản. Công ty có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài và họ gửi tiền về góp vốn thông qua  ngân hàng. Ngân hàng có thu một phí chuyển tiền đó, vậy phí đó phải hạch toán vào tài khoản nào? Sau đó ngân hàng lại điều chỉnh việc thu phí đó thấp hơn khoản phải thu trước đó, vậy chênh lệch đó đưa vào tài khoản nào?

Hỏi về cách hạch toán khoản phí chuyển tiền góp vốn từ thành viên là người nước ngoài

2. Công ty có rút 1 phần tiền gửi ngân hàng ( các cổ đông góp vốn bằng cách gửi tiền vào ngân hàng) chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn. Vậy đó có phải là đầu tư tài chính ngắn hạn không? Sử dụng tài khoản 128 có đúng không?

3. Công ty tôi đang trong xây dựng cơ bản vậy có phải đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho năm 2006 không?

Trả lời: 1 - Về phí chuyển tiền khi bên nước ngoài góp vốn thông qua ngân hàng: Công ty ghi nhận toàn bộ số tiền bên nước ngoài góp là vốn kinh doanh (TK 4111). Phần phí chuyển tiền được ghi nhận vào bên Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần. Khi ngân hàng giảm phí chuyển tiền thì phân chênh lệch về phí chuyển tìên được ghi vào bên Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần.

2 - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn được ghi nhận là đầàu tư ngắn hạn hoặc dài hạn khác. Nếu kỳ hạn dưới 1 năm thì kế toán vào TK 126; kỳ hạn trên 1 năm kế toán vào TK 228.

3 - Về việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

- Trường hợp doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng cơ bản chưa đi vào hoạt động thì toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh (kể cả do đánh giá lại) được treo trên TK 413 - Chênh lệch tỷ giá. Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thì kết chuyển chênh lệch tỷ giá lũy kế sang doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính.

- Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, cuối kỳ cũng phải đánh giá lại toàn bộ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (kể cả đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản). Các khoản chênh lệch tỷ giá được tập hợp trên TK 413 để bù trừ sau đó kết chuyển ngay sang doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính (không treo trên TK 413).

(Theo Website Bộ Tài chính)