Hỏi về việc chuyển nhượng cổ phần mua ưu đãi trả chậm

Hỏi: Người lao động có thể chuyển nhượng cổ phần đã được mua ưu đãi trả chậm hay không?

Hỏi về việc chuyển nhượng cổ phần mua ưu đãi trả chậm

Trả lời: Chính sách bán cổ phần ưu đãi trả chậm cho người lao động nghèo được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ. Tuy nhiên, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 cũng như Nghị định số 109/2007/NĐ-CP đã bỏ quy định này.

Theo quy định của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP và Nghị định số 64/2002/NĐ-CP, số cổ phần người lao động nghèo được mua ưu đãi trả chậm chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm kể từ khi mua và đã trả hết nợ cho Nhà nước.

Như vậy, trường hợp người lao động đã trả hết tiền của số cổ phần được mua ưu đãi trả chậm và thời gian mua đã được hơn 3 năm thì được chuyển nhượng số cổ phần này.

(Theo Cục Tài chính Doanh nghiệp)