Hỏi về việc hạch toán khoản phí ngân hàng nước ngoài

Một đơn vị bán hàng xuất khẩu và thực hiện thanh toán qua ngân hàng (phát sinh khoản phí ngân hàng nước ngoài) thì sử dụng chứng từ gì để hạch toán khoản phí ngân hàng nước ngoài vào chi phí hợp lý?

Hỏi về việc hạch toán khoản phí ngân hàng nước ngoài

Hỏi: Tôi đang công tác tại một đơn vị có bán hàng xuất khẩu và thực hiện thanh toán qua ngân hàng nên phát sinh khoản phí ngân hàng nước ngoài. Việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, Công ty phải chịu khoản phí thanh toán từ ngân hàng nước ngoài được xác định là số chênh lệch giữa doanh số bán hàng và số tiền trên giấy báo có ngân hàng ở Việt Nam. Khoản phí thanh toán này thể hiện trên chứng từ thanh toán của ngân hàng nước ngoài hoặc Lệnh chuyển tiền/Ủy nhiệm chi do người mua hàng gửi bằng Fax có thể hiện rõ số tiền đã chuyển và phí ngân hàng bị trừ. Xin hỏi, Công ty chúng tôi có được sử dụng một trong các loại chứng từ nêu trên để hạch toán khoản phí ngân hàng nước ngoài vào chi phí hợp lý không? Trường hợp, không sử dụng các loại chứng từ nêu trên thì Công ty sử dụng chứng từ gì để hạch toán?

Trả lời: Các chứng từ do ngân hàng nước ngoài chuyển cho doanh nghiệp về phí thanh toán chuyển tiền là chứng từ hợp lệ, doanh nghiệp được sử dụng để ghi sổ kế toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải dịch các chứng từ trên ra tiếng Việt và lưu kèm với chứng từ gốc.

(Theo Website Bộ Tài chính)