Hỏi về việc sử dụng tài khoản 521 – thu chưa qua ngân sách

Nếu hạch toán qua tài khoản 521 thì Trung tâm tôi  có phải lên báo cáo quý biểu Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng – B02 - H và báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động – F02-1H hay không?

Hỏi về việc sử dụng tài khoản 521 – thu chưa qua ngân sách

Hỏi: Trung tâm tôi là đơn vị sự nghiệp có thu và tự đảm bảo 100% chi phí, nhiệm vụ của Trung tâm tôi là thu phí kiểm định, nay theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cơ quan chủ quản của tôi yêu cầu Trung tâm tôi phải hạch toán qua tài khoản (TK) 521, nhưng khi tôi đọc thì nội dung tài khoản 521 - Thu chưa qua ngân sách thì thấy Trung tâm tôi được áp dụng điểm 3 phần 2 – Không sử dụng TK 521 trong các trường hợp sau:…………..Các khoản phí, lệ phí đã thu được, được Nhà nước cho để lại đơn vị để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí.

Hiện tại, Trung tâm tôi đang thực hiện theo Thông tư  97/2003/TT-BTC ngày 13/10/2003 của Bộ Tài chính: Tại mục 2 Sửa đổi điểm 2, mục II Thông tư số 03/2003/TT-BTC về tỷ lệ(%) trích tiền phí thu được để lại cho cơ quan Kiểm định kỹ thuật an toàn như sau: Cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn chưa được ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp kinh phí cho hoạt động kiểm định được trích 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền phí thu được trước khi nộp và NSNN để phục vụ việc thu phí kiểm định kỹ thuật an toàn theo nội dung chi quy định tại điểm 2, mục II Thông tư số 03/2003/TT-BTC nêu trên.

Nếu hạch toán qua tài khoản 521 thì Trung tâm tôi  có phải lên báo cáo quý biểu Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng – B02 - H và báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động – F02-1H hay không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2007 của Bộ Tài chính thì các khoản thu phí, lệ phí đã thu được, được Nhà nước cho phép để lại cho đơn vị để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí thì không phải hạch toán qua TK 521 – Thu chưa qua ngân sách. Như vậy, khoản thu của trung tâm kiểm định được phép trích để lại  trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí không phải hạch toán qua tài khoản 521– Thu chưa qua ngân sách.

Tuy nhiên, Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp có thu nên vẫn phải lập báo cáo B02-H (tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng) phản ánh nguồn kinh phí hoạt động ở cột “nguồn khác”.

(Theo Website Bộ Tài chính)