Hơn 16.000 giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(eFinance Online) - Đến ngày 10/09/2020, có hơn 255 nghìn tài khoản đăng ký, hơn 64 triệu lượt truy cập và 1.080 thủ tục hành chính (TTHC) đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; có hơn 16,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý phục vụ tra cứu, theo dõi, giám sát, đánh giá; có hơn 353 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng và sau gần 6 tháng triển khai có hơn 16 nghìn giao dịch thanh toán trực tuyến… 
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Theo Văn phòng Chính phủ đã có 45/63 địa phương, 07 bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành tích hợp, sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; có 04 ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, Agribank, BIDV, 4 tổ chức trung gian thanh toán VNPTpay, Ngân Lượng, Momo, Payoo, hoàn thành tích hợp bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản 38/46 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Để tiếp tục mở rộng việc tích hợp, cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia của các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán tập trung ưu tiên triển khai, trong đó riêng NAPAS phải hoàn thành kết nối, tích hợp trong tháng 9/2020.

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp thanh toán trực tuyến cho các loại hình thu sau: Phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong thực hiện thủ tục hành chính; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; nộp thuế; thu tiền điện. Sau 6 tháng hoạt động đến ngay 07/9/2020 đã có hơn 11.000 giao dịch thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung chủ yếu trong tháng 7, 8/2020 khoảng 4.000 giao dịch với giá trị khoảng 5 tỷ đồng/tháng. Loại hình thanh toán hiện đang được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện nhiều nhất là đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chiếm khoảng 56%; phí, lệ phí khoảng 23,6%, thu phạt khoảng 18%.

Mặc dù, đã có 100% bộ, ngành, địa phương kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực hiện còn chậm hoặc chưa đầy đủ theo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng như: Một số bộ, địa phương số lượng dịch vụ công trực tuyến tích hợp còn rất thấp nếu không tập trung thực hiện khó đạt được mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP; còn 18 địa phương và 11 bộ, ngành chưa hoàn thành việc thực hiện tích hợp, sử dụng Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP…

Số lượng ngân hàng, trung gian thanh toán còn khiêm tốn so với số lượng ngân hàng, trung gian thanh toán đang hoạt động tại Việt Nam nên cần tiếp tục mở rộng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc lựa chọn thanh toán trực tuyến.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, ngân hàng, trung gian thanh toán rà soát, hoàn thành danh mục mã loại hình thu, mã, tên đơn vị kho bạc nhà nước, tài khoản phục vụ cho thu tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tuy nhiên, còn các loại hình thu khác vào ngân sách nhà nước, nhất là với phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC mà tài khoản thụ hưởng là tài khoản của Kho bạc Nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo việc thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Việc đối soát đang được các bên phối hợp thực hiện; đồng thời hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp chức năng hỗ trợ tra soát, đối chiếu dữ liệu cho các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công và ngân hàng, trung gian thanh toán cũng cần cử các đầu mối để phối hợp với các bên triển khai thực hiện.

Do đó, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, vận hành Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn danh mục mã loại hình thu, mã, tên đơn vị kho bạc nhà nước, tài khoản phục vụ việc thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong thực hiện TTHC mà tài khoản thụ hưởng là tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương thống nhất, hiệu quả.

Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện nộp thuế trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đảm bảo thân thiện, thuận lợi, tăng số lượng người sử dụng.

Các ngân hàng, trung gian thanh toán khẩn trương hoàn thành việc bổ sung các nội dung theo yêu cầu kỹ thuật kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho việc hỗ trợ tra soát, đối chiếu dữ liệu tự động. Trên cơ sở kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các ngân hàng, trung gian thanh toán sẽ chỉ thực hiện kiểm thử dịch vụ thanh toán đối với các dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương, cơ quan để đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật mà không phải thực hiện ký kết hợp đồng với từng cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công như hiện nay.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước 31/10/2020; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn danh mục mã loại hình thu phục vụ cho thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ, ngành, địa phương thống nhất, hiệu quả…

Kim Liên