Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật

Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh xã hội vừa phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC - BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng và quản lý nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án.

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được chi cho Chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình về giáo dục hoà nhập ở các cấp học, thiết kế tiếp cận trong hoạt động xây dựng, công nghệ thông tin và truyền thông, trợ giúp pháp lý, thể thao và chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật; Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; . Chi nghiên cứu biên soạn các tài liệu học tập hỗ trợ cho học sinh khiếm thính, sách chữ nổi cho học sinh khiếm thị, học sinh khuyết tật; Chi tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án; Chi công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Đề án và các chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật; Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình trợ giúp người khuyết tật; ...

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch cũng quy định rõ một số trường hợp có mức chi đặc thù riêng như Chi thực hiện dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm những khiếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh; Chi phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Mức chi cụ thể cho từng mục được hướng dẫn cụ thể tại các Thông tư kèm theo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  10 tháng 6 năm 2013.

(NTH)