Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 11/4/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các tổ chức tín dụng ngoại hối của các ngân hàng sau khi được NHNN xác nhận đủ điều kiện, và các ngân hàng được cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước cho khách hàng trong các phạm vi như cung cấp các giao dịch ngoại hối dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế; Huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của NHNN, phát hành, đại lý phát hành thẻ quốc tế; cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán, nhận và chi trả ngoại tệ; chiết khấu, tái chiếu khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ…

Sau khi có xác nhận của NHNN, các ngân hàng được cung cấp dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế cho khách hàng như cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế, thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối và vàng trên thị trường nước ngoài, tham gia các thị trường tiền tệ, thị trường phát sinh ở nước ngoài; cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư trên thị trường quốc tế… 

Còn các tổ chức tín dụng phi ngân hàng để được xem xét, xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước phải kinh doanh có lãi năm liền kề năm đăng ký hoạt động này. Nếu cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế phải kinh doanh có lãi trong 3 năm gần nhất…

Trước khi thực hiện cung ứng dịch vụ ngoại hối, tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình giao dịch, các biện pháp quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Quy trình giao dịch phải thể hiện rõ nội dung và các bước thực hiện giao dịch, có phân công cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong việc thực hiện giao dịch; có phân cấp cụ thể đối với hạn mức giao dịch, hạn mức lỗ (nếu có), đảm bảo kiểm soát kép trong quy trình giao dịch. Cán bộ quản lý, giám sát giao dịch không được trực tiếp thực hiện giao dịch. Các giao dịch phải được kiểm soát theo quy định hiện hành về kiểm tra, kiểm soát nội bộ…

(Theo Website Bộ Tài chính)