Hướng dẫn lập dự toán trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Vừa qua, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP, hướng dẫn Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, từ ngày 10/4/2014, việc lập dự toán kinh phí thực hiện Quyết định 59 được thực hiện như sau:

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước căn cứ số lượng xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tư pháp tổng hợp để gửi Sở Tài chính.

- Đối với các tỉnh, TP trực thuộc TW tự cân đối được ngân sách: Sở Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí.

- Đối với các tỉnh chưa cân đối được ngân sách: Sở Tài chính sẽ trình UBND tỉnh tổng hợp dự toán đề nghị NSTW hỗ trợ báo cáo về Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.

Bộ Tư pháp tổng hợp, gửi Bộ Tài chính thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(T.H)