Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình vốn vay Ngân hàng ADB cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ngày 16/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC)Nhà nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, các cán bộ, công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương; giảng viên trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước là đối tượng  được đào tạo, bồi dưỡng tại các khoá học trong khuôn khổ hoạt động của Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thuộc Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình cải cách tổng thể hành chính Nhà nước để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Nhà nước.

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước ở trong nước sẽ được áp dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ở trong nước. Ngoài ra, do tính chất đặc thù đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Dự án vốn vay ADB, Thông tư này quy định những khoản chi như kinh phí thuê xe đưa đón giảng viên, thuê hội trường thiết bị giảng dạy, kinh phí thuê giảng viên nước ngoài... được thanh toán theo thực tế và được tính bổ sung so với mức chi ngân sách về đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức  Nhà nước ở trong nước. Cán bộ công chức được cử tham gia các khoá đào tạo cũng có thể được chi hỗ trợ thuê chỗ nghỉ, phụ cấp lưu trú, tiền tàu nhưng không vượt quá mức chi quy định chung.

Riêng chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài vẫn áp dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ở nước ngoài. 

Hàng năm, theo quy định về xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước, Ban Quản lý Dự án ADB xây dựng dự toán ngân sách của Dự án gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Bộ Nội vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

Kinh phí Dự án cuối năm chưa sử dụng hết được phép chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo các mục tiêu, nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

(Theo Website Bộ Tài chính)