Năm 2025: Sẽ thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại

(eFinance Online) - Đó là mục tiêu của Bộ Tài chính đề ra đến năm 2025. Hiện nay, ngành Tài chính bước đầu đang tiếp cận với giai đoạn phát triển đầu tiên của Chính phủ số, đó là giai đoạn xây dựng Chính phủ điện tử và tài chính điện tử.
Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các cơ quan Chính phủ đang khẩn trương nghiên cứu và tiến hành thực hiện quá trình chuyển đổi số để tiến tới Chính phủ số. Bộ Tài chính với vai trò là đơn vị nhiều năm dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong khối các cơ quan Chính phủ sẽ là một trong các đơn vị tiên phong tiến hành xây dựng tài chính số, do đó, Bộ Tài chính đang xác định các mục tiêu và lộ trình chuyển đổi số phù hợp (ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác quản lý điều hành tạo ra Tài chính số).

Ngày 09/3/2018, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách. Trong đó đặt ra các mục tiêu  sau:

Mục tiêu tổng quát

Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số. Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái tài chính số. Ngành Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Bộ Tài chính sẽ hoàn thành xây dựng chiến lược tài chính toàn diện trong đó nhấn mạnh vai trò ứng dụng CNTT và chiến lược của từng lĩnh vực trong ngành phù hợp định hướng phát triển kinh tế số; xây dựng các cơ chế chính sách về thuế, tài chính đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, ổn định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực CNTT và các công nghệ tiên tiến khác, đồng thời tạo ra nhiều nguồn thu mới từ nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, hoàn thành các mục tiêu về Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan để tiếp tục cải thiện môi trường cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển công nghệ sản xuất mới. Từng bước ứng dụng công nghệ mới thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nêu trên vào các lĩnh vực của ngành Tài chính theo hướng lấy người dùng làm trung tâm. Hình thành hệ sinh thái tài chính số trên cơ sở dữ liệu mở ngành Tài chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức dễ dàng, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin của ngành Tài chính.

Hoàn thiện môi trường làm việc điện tử trong ngành theo hướng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, tinh giản và tự động hóa các quy trình hoạt động nội bộ, cung cấp khả năng tra cứu thông tin và xử lý nghiệp vụ trên thiết bị di động, hướng tới văn phòng không giấy tờ.

Hoàn thành đám mây ngành Tài chính ở mức hạ tầng; quy hoạch và chuyển đổi từng bước các ứng dụng sang môi trường đám mây; thiết lập hệ thống quản trị an toàn thông tin toàn diện, thống nhất, phù hợp với các giai đoạn chuyển đổi số ngành Tài chính, tuân thủ các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin.

Phổ cập, nâng cao nhận thức, kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho lãnh đạo, cán bộ các cấp của ngành Tài chính để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Ngày 30/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Các Nghị quyết, Quyết định trên là các căn cứ pháp lý tốt nhất để Bộ Tài chính chủ động trong xây dựng nền tảng Chính phủ số.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang thuê các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ sốcủa Bộ Tài chính. Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính đóng vai trò hướng dẫn triển khai một khuôn khổ tích hợp CNTT mạnh mẽ, đảm bảo cách tiếp cận phù hợp cho việc quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên công nghệ thông tin một cách hiệu quả và ít tốn kém nhất có thể và là cơ sở để xây dựng Chính phủ số nhằm đạt được các mục tiêu: Tránh ứng dụng CNTT một cách manh mún, rời rạc để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tác nghiệp cấp bách của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường hiệu năng hoạt động chung của toàn ngành Tài chính qua việc chia sẻ và dùng chung thông tin dữ liệu. Xác định cơ hội hỗ trợ xây dựng chính quyền số kết nối. Đạt được hiệu quả cao hơn trong việc hoạch định chính sách và thực hiện kế hoạch về ứng dụng CNTT để hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ của toàn ngành Tài chính.

PV