Phải đấu giá công khai các khoản đầu tư ngoài ngành

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong văn bản hướng dẫn thoái vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước của Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, đối với các khoản đầu tư ngoài ngành tại công ty cổ phần chưa niêm yết, các TĐ, TCT được chủ động lựa chọn phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận trực tiếp để chuyển nhượng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn nhà nước và không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị trên 10 tỷ đồng ở các DN có lãi thì TĐ, TCT phải thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.

Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính có giá trị trên 10 tỷ đồng ở các DN có lỗ và các khoản đầu tư tài chính có giá trị dưới 10 tỷ đồng, các TĐ, TCT nhà nước được thuê tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá, tự tổ chức đấu giá hoặc thực hiện đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán.

Đối với các khoản đầu tư ngoài ngành thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, nếu đã thực hiện các biện pháp trên mà thoái vốn không thành công thì giao cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mua lại sau khi đã trừ khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư theo quy định.

(NTH)