Phải xây dựng kế hoạch trung và dài hạn công tác thanh tra chuyên ngành

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư quy định, kể từ ngày 10/3/2013, bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Cục thuộc Tổng cục, Chi cục Thuế có nhiệm vụ chủ trì xây dựng trình Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp kế hoạch dài hạn và trung hạn về công tác thanh tra chuyên ngành; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan thuộc cơ quan mình xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

Thực hiện thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất khi được Thủ trưởng cơ quan giao; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật khi được phân công; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ trưởng cơ quan và Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cấp dưới trực tiếp…

Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực; căn cứ hướng dẫn, định hướng của cơ quan cấp trên và việc đánh giá, phân tích thông tin về đối tượng.

Kế hoạch thanh tra hàng năm đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên; theo đề xuất của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Sở Tài chính; đề xuất của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm. Tổng cục trưởng phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Cục thuộc Tổng cục. Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Chi cục Thuế.

Đối với các Cục Thuế, Chi cục Thuế: trước ngày 30/9 hàng năm, các Cục Thuế, Chi cục Thuế xem xét việc thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm (nếu có) trước ngày 5/10 hàng năm.

Thông tư cũng quy định rõ về tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính; Quyết định công nhận và cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính; Mẫu thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính; Quản lý việc công nhận, cấp, sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính...

(KD)