Sau một năm, Cục THTK hoàn thành nhiều mục tiêu chiến lược

(eFinance Online) - Triển khai Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT cơ quan Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2268/QĐ-BTC ngày 21/10/2016, Quyết định số 2754/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020, ngay từ đầu năm, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) cùng các đơn vị chuyên trách về CNTT ngành Tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, từng bước đưa ứng dụng CNTT trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính.
Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính đọc báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục Tin học và Thống kê tài chính ngày 30/12/2020. Ảnh: Quang Minh. Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính đọc báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục Tin học và Thống kê tài chính ngày 30/12/2020. Ảnh: Quang Minh.

Xây dựng, triển khai cơ chế chính sách và các định hướng lớn

Ông Nguyễn Việt Hà, Phó cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục THTK đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng và trình Bộ ký ban hành Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, Cục THTK đã trình Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Quyết định số 848/QĐ-BTC ngày 15/6/2020). Trình Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020).

Sau một năm, Cục THTK hoàn thành nhiều mục tiêu chiến lược   ảnh 1
 Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục Tin học và Thống kê tài chính ngày 30/12/2020. Ảnh: Quang Minh.

Đối với lĩnh vực phát triển ứng dụng, hạ tầng CNTT và an toàn, an ninh thông tin: Cục THTK đã trình Bộ Tài chính ban hành hàng loạt quy định như: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính tại Quyết định số 494/QĐ-BTC ngày 10/4/2020. Quy chế quản lý, vận hành hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính (Quyết định số 130/QĐ-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính (Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Quy định quản lý, vận hành thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính (Quyết định số 651/QĐ-BTC ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)...

Triển khai xây dựng chính phủ điện tử

Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Để đảm bảo triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ của Bộ Tài chính thực hiện tốt các mục tiêu Chính phủ giao trong Nghị quyết số 17/NQ-CP và Quyết định số 2445/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kiến trúc Chính Phủ điện tử ngành Tài chính, Cục THTK trình Bộ ban hành Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Định kỳ hàng quý Cục THTK đã có báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP  gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Bộ Tài chính còn tích cực tham gia, đóng góp ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 (đây là bước phát triển cao hơn của Chính phủ điện tử).

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính”. Đến nay, Bộ Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 06 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, gồm: CSDL thu - chi ngân sách nhà nước; CSDL chuyên ngành thuế, kho bạc; hải quan; chứng khoán; giá giai đoạn 1. Có 06 CSDL chuyên ngành đã được sử dụng và hiện đang tổ chức nâng cấp hoàn thiện gồm: CSDL quản lý Nợ công đang tổ chức thực hiện trong năm 2019 - 2021; CSDL quản lý tài sản công dự kiến hoàn thành trong năm 2020; CSDL chuyên ngành quản lý dự trữ nhà nước dự kiến thực hiện nâng cấp hoàn thiện trong giai đoạn 2020-2022; CSDL quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự kiến hoàn thành trong năm 2021; CSDL chuyên ngành quản lý Bảo hiểm đang tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công dự án và hoàn thành trong năm 2021; CSDL Danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Ông Nguyễn Việt Hà cho biết, tính đến ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 977 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó có 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 288 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và  391 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính là 583 dịch vụ công trực tuyến (đạt tỷ lệ 60%).

Số liệu

Cơ quan Bộ

TCT

TCHQ

UBCK

KBNN

DTNN

Tổng

Số TTHC

233

303

239

184

11

7

977

DVCTT mức 1

91

9

0

6

106

DVCTT mức 2

82

121

30

51

3

1

288

DVC TT mức 3

33

32

6

120

1

192

DVCTT mức 4

27

150

194

13

7

391

Về tích hợp, kết nối DVCTT với Cổng dịch vụ công quốc gia: Tính đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 296/583 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 51%, trong đó: Tổng cục Thuế 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan 72 DVCTT, Ủy ban chứng khoán 11 DVCTT, Kho bạc nhà nước 7 DVCTT, Cơ quan Bộ Tài chính 56 DVCTT (tăng 27 DVCTT so với yêu cầu của VPCP và vượt 21% so với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ). Cụ thể:

STT

Tên đơn vị

Tổng số DVCTT mức 3,4

Tổng số DVCTT tích hợp lên Cổng DVCQG

Tỷ lệ %

1

Cơ quan Bộ Tài chính

60

56

93,3

2

Tổng cục Thuế

182

150

82,4

3

Tổng cục Hải quan

200

72

36,0

4

Kho bạc nhà nước

8

7

87,5

5

Ủy ban chứng khoán NN

133

11

8,3

 

Tổng

583

296

51%

Gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước: Cục THTK đã: Xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Bộ Tài chính. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ: Bộ Tài chính đã gửi 79.887 văn bản đi điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 96 đơn vị và nhận được 22.244 văn bản đến điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 356 đơn vị. (số liệu thống kê từ ngày 15/02/2019 đến 27/11/2020).

Bên cạnh đó, phần mềm văn bản điều hành (eDocTC) được triển khai thực hiện tại cơ quan Bộ và các đơn vị hệ thống (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước). Riêng tại cơ quan Bộ, chương trình eDocTC được triển khai cho tất cả các Vụ/Cục tại cơ quan Bộ từ ngày 01/12/2015. Đến nay, sau 05 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử (thống kê số liệu từ tháng 12/2015 đến 26/11/2020) được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC là 2.067.433 văn bản (1.645.852 văn bản đến; 187.376 văn bản đi; 232.198 Tờ trình Bộ; 2.007các loại văn bản nội bộ khác), trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC 413.897 văn bản/năm.

Triển khai nhiệm vụ số 4 Khoản 1 Điều 19 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, trong đó quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại Bộ, ngành, địa phương, Cục THTK đã triển khai chương trình eDocTC, eDocHub và đề xuất nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ ban hành về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Ngoài ra, Cục THTK đã hoàn thành xây dựng và xuất bản Báo cáo thường niên Bộ Tài chính năm 2019, hoàn thành việc phát hành điện tử trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và phát hành sách in. Hoàn thành việc xây dựng Niên giám thống kê tài chính năm 2019. Tổ chức phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Quy chế trao đổi dữ liệu giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Quy chế số 11260/QCPH-BTC-BKHĐT ngày 17/09/2018.

Trong năm 2020, Cục THTK và 63 sở tài chính đã thực hiện cấp được 79.096 mã số, trong đó có 64.221 (81,2%) mã số cấp trực tuyến đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng được yêu cầu cho công tác quản lý NSNN của ngành tài chính và cung cấp đầy đủ, kịp thời mã số cho kế thống kế toán đồ - COA phục vụ vận hành hệ thống TABMIS.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Trong năm 2021, Cục THTK sẽ tập trung tối đa các nguồn lực để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, ban hành, hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách mới thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục. Trong đó một số nhiệm vụ cụ thể: Trình Bộ ban hành Thông tư quy định về quy chế vận hành, khai thác sử dụng kho dữ liệu ngân sách. Trình Bộ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý cán bộ tập trung ngành Tài chính. Trình Bộ sửa đổi Quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ trì, phối hợp tham gia góp ý sửa đổi cơ chế chính sách và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước và các Cục CNTT các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, nắm bắt các sự kiện, sự cố về an toàn thông tin (ATTT) trên thế giới và tại Việt Nam, các cảnh báo từ Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức ATTT để có phản ứng kịp thời. Thường xuyên, chủ động phân tích các sự kiện, sự cố có khả năng tác động tới hệ thống thông tin của Bộ Tài chính, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hoạt động xử lý, ngăn chặn. Thực hiện hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ về công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Triển khai dự án Thuê dịch vụ giám sát an toàn hệ thống thông tin; Mua chứng thư số SSL cho các trang tin, ứng dụng Web của Bộ Tài chính trên Internet giai đoạn 2020-2021; Thuê quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng chứng thực chữ ký số giai đoạn 2020-2023.

Tiếp tục triển khai nâng cấp, mở rộng dịch vụ công trực tuyến cấp mã số đối với nhiệm vụ quy hoạch đáp ứng theo Luật quy hoạch và tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia; tập trung xây dựng và tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến; thường xuyên đôn đốc công tác xử lý PAKN; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính.

Kim Liên