Sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ

(eFinance Online) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Việt Hà, Bí thư Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, diễn ra sáng nay (13/7), tại trụ sở Bộ Tài chính.
Đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính.Đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, song song với việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Chi uỷ đã phối hợp với lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tích cực tham mưu giúp Bộ trong lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT và thống kê; từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy định quản lý nhà nước về CNTT- thống kê, duy trì nề nếp kỷ luật lao động; triển khai thực hiện công việc chương trình công tác và Giao ước thi đua năm 2016.

Theo đó, về lãnh đạo cán bộ Đảng viên thực hiện các Nghị quyết, Chi bộ đã tổ chức cho 100% Đảng viên, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nghị định, quy định của Chính phủ đúng thành phần, đối tượng: Nghiên cứu Điều lệ Đảng; quy định về những điều Đảng viên không được làm; Triển khai Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”; Chỉ thị số 07-CT/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015  của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung mới và cơ bản trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện với các hình thức phong phú, thiết thực như: Cung cấp văn bản, tài liệu tham khảo trên Chuyên trang Chi bộ của Cục Tin học và Thống kê tài chính; Chọn lọc các văn bản với những thông tin cần thiết và quan trọng đưa lên mạng nội bộ của toàn Cục để cán bộ nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai thực hiện. Quán triệt sâu sắc công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên và phân công cụ thể trách nhiệm giám sát.

Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể xã hội, trên cơ sở quy chế phối hợp với chính quyền, Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tham gia trong các đợt kiện toàn tổ chức; sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan. Tập thể cấp uỷ Cục Tin học và Thống kê tài chính luôn nhận thức rõ rằng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, do vậy trong nhiều năm qua công tác đào tạo cán bộ, công tác quy hoạch luôn được quan tâm. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Cục đã đi vào nề nếp, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công bằng công khai.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo ở Cục Tin học và Thống kê tài chính đã được triển khai thực hiện đúng quy định, quy trình, công khai, minh bạch không xảy ra việc bổ nhiệm cán bộ không đúng người, đúng việc; hầu hết lãnh đạo các đơn vị đã được bố trí đầy đủ, cán bộ lãnh đạo các cấp đến tuổi nghỉ hưu hoặc luân chuyển, chuyển công tác, đều kịp thời báo cáo Bộ phương án bổ sung, thay thế; đa số cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch; bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.

Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng viên chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp công tác tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2016, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, Đảng viên hoặc mẫu thuẫn cá nhân trong điều hành công việc; cán bộ, Đảng viên luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Với sự phân công chi uỷ viên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (công đoàn, thanh niên) thì hoạt động của các tổ chức này đã nhanh chóng đi vào nề nếp, giữ vững mối quan hệ gắn bó và chăm lo xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Cụ thể, đối với tổ chức công đoàn, Chi ủy tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn.

Lãnh đạo tổ chức công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp trên phát động như: tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao; các phong trào ủng hộ, quyên góp; đề nghị xét trợ cấp khó khăn đột xuất, tổ chức thăm hỏi khi đoàn viên và gia đình gặp khó khăn, tổ chức sinh nhật, gặp mặt nhân các dịp lễ, tết…

Đối với tổ chức đoàn thanh niên, do đây là lực lượng cán bộ trẻ, chiếm đại đa số cán bộ của Cục. Tổng số đoàn viên thanh niên Cục đến thời điểm hiện tại là 90 đoàn viên, trong đó có 22 Đảng viên. Chính vì vậy, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác đoàn, giới thiệu và cử Đảng viên tham gia BCH Chi đoàn. Đồng thời phân công một đồng chí trong Chi uỷ phụ trách công đoàn và đoàn thanh niên Cục. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động chính trị có ý nghĩa như: Tổ chức dâng hương Đền Bác, tổ chức chương trình về nguồn nhân ngày 26/3/2016; Dâng hương tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh…

Sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ ảnh 1  Đồng chí  Lê Thị Hoa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị.  

Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Chi bộ đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, phân công, phân nhiệm rõ ràng để rõ trách nhiệm trong giám sát, trong tổ chức thực hiện giữa Chi uỷ và Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cụ thể, tập trung xây dựng các cơ chế chính sách, chuẩn hóa, tăng cường vai trò quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các dự án toàn ngành hiệu quả, tiết kiệm; Tiếp tục ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các cơ  chế chính sách trong lĩnh vực CNTT; Tập trung các ứng dụng phục vụ công tác cải cách hành chính, Chính phủ điện tử.

Về công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, quần chúng chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Gắn trách nhiệm của mỗi Đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị để cụ thể hóa các biện pháp thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai hoá các hoạt động lãnh đạo, điều hành, hoạt động tài chính. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức thể hiện tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn, sắp xếp vị trí công việc để phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ. Động viên kịp thời và làm công tác tư tưởng để các cán bộ yên tâm gắn bó với đơn vị.

Tham mưu, phối hợp với Chính quyền và Công đoàn trong công tác chuyên môn và ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, đặc biệt là các cán bộ trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Chi bộ sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tổ chức sinh hoạt Đảng đoàn đều đặn để thường xuyên nâng cao nhận thức, tư tưởng trong Đảng viên, đoàn viên thanh niên và quần chúng. Tham gia tích cực và đi vào thực chất các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng của Đảng. Phối hợp với chính quyền để tổ chức những hội thảo chuyên đề tập trung vào nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chiến lược tin học tài chính.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ để ngăn chặn, phát hiện kịp thời, khắc phục những sai sót, lệch lạc khi triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, Đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện khen thưởng kịp thời và xử lý kỷ luật đúng người, đúng việc, đúng quy định Điều lệ của Đảng.

Phối hợp có hiệu quả với tổ chức chính quyền và các đoàn thể thanh niên, công đoàn, phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chỉ đạo chặt chẽ công tác công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và chăm lo đời sống cho các cán bộ trong đơn vị.

Định kỳ tổ chức trao đổi giữa Chi uỷ và Ban chấp hành Chi đoàn để chỉ đạo và đôn đốc kịp thời phong trào đoàn trong đơn vị để Đoàn thanh niên thực sự là lực lượng chủ lực trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

(GB)