Siết chặt quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Sáng ngày 28/6/2013, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Đây là lần thứ 3, Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Luật này.

Siết chặt quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Sau khi tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Bộ Tài chính, các chuyên gia kinh tế tại các cuộc Hội thảo, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Theo đó, Dự thảo Luật bao gồm 9 Chương và 50 Điều. Nội dung bao quát toàn bộ hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn của doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá: "Những ý kiến đóng góp từ cuộc họp trước đã được tiếp thu sửa đổi. Đặc biệt là những phần liên quan đến vấn đề điều chỉnh về nội dung nghiệp vụ quản lý, Dự thảo lần này cũng đã thấy gọn gàng hơn rất nhiều".

Trên tinh thần cầu thị, Ban tổ chức đã lắng nghe ý kiến đóng góp chi tiết từng điều mục trong Dự thảo của đại diện Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, địa phương...

Dự kiến, sau khi tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan, các chuyên gia kinh tế, tài chính, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện Dự thảo Luật và trình Chính phủ trong tháng tới.

(NTH)