TABMIS là gì?

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc - TABMIS (viết tắt từ tiếng Anh “Treasury And Budget Management Information System”) là một trong 3 cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công.

Lễ sơ kết TABMIS năm 2007.Lễ sơ kết TABMIS năm 2007.

Theo  Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo Khả thi Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công, mục tiêu của TABMIS là:

  • Hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ngân sách của Bộ Tài chính.
  • Nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công.
  • Hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách.
  • Đảm bảo an ninh tài chính trong quá trình phát triển và hội nhập của quốc gia.

(Theo Website TABMIS)