Tạo điều kiện xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Bộ Tài chính vừa qua đã ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ được tập trung vào: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa, tác phong lao động công nghiệp;  Chi quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở; Chi hỗ trợ phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp; Chi xây dựng, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố công nhận; và Chi hỗ trợ tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp” cho doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc về xây dựng đời sống văn hoá và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu, xuất sắc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trao ba năm một lần nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hoá công nhân.

Ngoài ra, nguồn kinh phí thực hiện Đề án còn được huy động từ các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Mức chi cụ thể đối với các nội dung chi quy định thực hiện theo mức chi của nhà tài trợ quy định tại các thỏa thuận tài trợ hoặc áp dụng theo mức chi do đại diện nhà tài trợ và cơ quan, đơn vị thống nhất. Trường hợp nhà tài trợ chưa có quy định và hai bên không có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan để thực hiện.

Thông tư cũng nhấn mạnh, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp cần phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và quy định cụ thể tại Thông tư này.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

(NTH)