Thống nhất cách phối hợp trong triển khai ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Sáng ngày 29/3/019, tại Ninh Bình, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức cuộc họp giao ban công nghệ thông tin (CNTT) giữa các đơn vị chuyên trách về CNTT thuộc Bộ Tài chính, nhằm thống nhất cách phối hợp triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành Tài chính.  
Toàn cảnh hội nghị giao ban CNTT. Ảnh: Phúc Thanh.Toàn cảnh hội nghị giao ban CNTT. Ảnh: Phúc Thanh.

Đối với công tác xây dựng cơ chế chính sách

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính, hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về tổ chức xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, dự án CNTT vẫn còn chưa đầy đủ dẫn tới khâu xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, dự án về CNTT tại đơn vị còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, việc xác định chi phí nhân công trong triển khai các nội dung yêu cầu hàm lượng tri thức công nghệ cao như tích hợp các hạng mục trên hệ thống thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, máy chủ, lưu trữ.... Điều này dẫn tới việc khó khăn trong xác định chi phí thực hiện. Bên cạnh đó, các hướng dẫn cho việc xây dựng kế hoạch thuê CNTT chưa cụ thể, đặc biệt là hướng dẫn về phương pháp xác định dự toán thuê dịch vụ.

Đơn cử như tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP đã giao Bộ TTTT hướng dẫn phương pháp tính chi phí đối với dự án thuê và phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng. Do vậy, để đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thuê dịch vụ CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục, tích cực tham gia ý kiến, trao đổi làm việc` trực tiếp với Bộ TTTT trong quá trình Bộ TTTT xây dựng các phương pháp tính chi phí, đảm bảo phù hợp với thực tế và đặc thù của CNTT, có thể áp dụng ngay khi văn bản hướng dẫn được ban hành.

Trước mắt, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại hội nghị giao ban CNTT ngày 04/3/2019, Cục sẽ chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án về thuê dịch vụ CNTT trong ngành Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các đơn vị (Cục CNTT của các Tổng cục) cùng nghiên cứu và tham gia xây dựng, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc để đẩy mạnh thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong ngành.

Xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

Cục Tin học và Thống kê tài chính cho rằng, qua thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020, cơ bản các đơn vị đều bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ lớn trong kế hoạch, tuy nhiên thực tế hàng năm các đơn vị đăng ký điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án, nhiệm vụ phát sinh do có sự thay đổi về chính sách nghiệp vụ và sự thay đổi về công nghệ, sản phẩm.

Để giảm thiểu việc hàng năm phải điều chỉnh kế hoạch 5 năm của các đơn vị, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề xuất đối với nội dung kế hoạch 5 năm trong giai đoạn tới (2021-2025) chỉ đưa ra danh mục các dự án/nhiệm vụ thực hiện triển khai định hướng của Chính phủ, yêu cầu của lãnh đạo Bộ và yêu cầu của công tác quản lý điều hành nghiệp vụ của từng đơn vị, không đưa chi tiết thuyết minh từng dự án/nhiệm vụ. Khi tổ chức thực hiện, trên cơ sở kế hoạch 5 năm được duyệt, đơn vị cụ thể hóa các dự án/hiệm vụ trong kế hoạch hàng năm trình phê duyệt chủ trương đầu tư (CTĐT), trên cơ sở chủ trương đầu tư được duyệt các đơn vị xây dựng phân bổ kế hoạch danh mục dự toán trình Bộ phê duyệt danh mục dự toán và tổ chức triển khai.

Đối với công tác thẩm định kế hoạch 5 năm,  chủ trương đầu tư, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các đơn vị gửi sớm, đảm bảo chất lượng hồ sơ và thời gian cho công tác thẩm định theo quy định. Để giảm bớt thủ tục hành chính, trong quá trình thẩm định kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của các đơn vị, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ mời các đơn vị trình bày về nội dung kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT, trước khi tổng hợp trình Bộ phê duyệt.

Triển khai Chính phủ điện tử trong năm 2019 và các năm tiếp theo

Thực hiện nhiệm vụTriển khai đám mây ngành Tài chính (MoF Cloud) ở mức hạ tầng đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin toàn diện” tại Quyết định số 446/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu, thời gian qua Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tích cực, chủ động nghiên cứu, làm việc với các hãng, đơn vị cung cấp những giải pháp Cloud trên thế giới và tại Việt Nam.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính đặt mục tiêu cơ bản sau: Triển khai hạ tầng hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính để cung cấp mức hạ tầng dịch vụ (IaaS) phần máy chủ, lưu trữ dùng chung cho toàn ngành và mức nền tảng dịch vụ (PaaS) cho việc phát triển, thử nghiệm một số ứng dụng của cơ quan Bộ Tài chính. Triển khai nội dung an toàn bảo mật cho hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính (thực hiện đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với nhu cầu, yêu cầu sử dụng hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính). Xây dựng phương án chuyển ứng dụng lên hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính. Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống điện toán đám mây ngành Tài chính.

Hệ thống Cloud của ngành Tài chính có ý nghĩa quan trọng, chiến lược đối với ngành Tài chính trong việc quản lý, triển khai, sử dụng hiệu quả hạ tầng tài nguyên, ứng dụng trong toàn ngành trong bối cảnh phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới và đúng với định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ. Do đó, việc xác định công nghệ, phạm vi, mô hình, kiến trúc, lộ trình triển khai hệ thống Cloud ngành Tài chính đòi hỏi sự quyết tâm của lãnh đạo Bộ, sự đồng tâm, đồng lực của các đơn vị CNTT trong toàn ngành Tài chính.

Để đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các đơn vị tham gia phối hợp ở một số nội dung sau: Phối hợp trong việc hoàn thiện khảo sát hiện trạng, nhu cầu của ứng dụng trong việc sử dụng Cloud ngành Tài chính. Trao đổi, thống nhất mô hình, công nghệ cloud sử dụng trong ngành Tài chính. Xác định danh mục các ứng dụng trong ngành và các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật đối với ứng dụng sẽ đưa lên MoF Cloud. Xây dựng phương án chuyển đổi ứng dụng lên Cloud và phối hợp trong quá trình chuyển đổi ứng dụng lên Cloud. Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng MoF Cloud. Tham gia các nội dung đào tạo về Cloud.

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, trong đó việc triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính chia làm 03 giai đoạn: đến năm 2020; giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-230. Để triển khai thực hiện các nội dung kiến trúc, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung trọng tâm sau: Rà soát, căn cứ trên nhu cầu thực tế, nếu cần thiết báo cáo Bộ chủ trương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của đơn vị đảm bảo phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử chung của Bộ Tài chính; Rà soát, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 05 năm và hàng năm phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính và kiến trúc Chính phủ điện tử của đơn vị cũng như các định hướng về việc triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tài chính – ngân sách tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/03/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính được Lãnh đạo Bộ giao tại Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 15/12/2017 ban hành danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính. Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng, triển khai các ứng dụng/hệ thống thông tin/dữ liệu dùng chung, nền tảng công nghệ dùng chung phục vụ tích hợp, liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành Tài chính, giữa Bộ Tài chính với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành; xây dựng các văn bản tạo hành lang pháp lý để triển khai Chính phủ điện tử trong ngành. Trước mắt tập trung vào các nội dung:

 Đối với Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính: Nghiên cứu, tham gia ý kiến về kỹ thuật, kế hoạch triển khai thực hiện để xây dựng Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính trong giai đoạn 2019-2020. Định hướng trong thời gian tới sẽ phát triển Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính làm một thành phần cốt lõi của nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính (Theo định hướng của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, Chính phủ sẽ phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia).

Triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị thuộc hệ thống đảm bảo liên thông, trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị trong ngành (thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng việc truyền nhận dữ liệu điện tử theo Quyết định số 1223/QĐ-BTC ngày 27/07/2018 về việc ban hành quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử giữa cơ quan thuế, hải quan, tài chính và Kho bạc Nhà nước và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 28/10/2016, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã thực hiện nâng cấp hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN tại Bộ Tài chính. Do đó, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các Tổng cục có biện pháp đẩy nhanh việc nâng cấp các ứng dụng liên quan và phối hợp với Cục đảm bảo việc truyền nhận dữ liệu điện tử được thực hiện theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 1223/QĐ-BTC.

Đối với Kiến trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành Tài chính: Dự thảo Quyết định ban hành Kiến trúc CSDL quốc gia về Tài chính hiện đang được trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, để thực hiện xây dựng Kiến trúc CSDL quốc gia về Tài chính sau khi được phê duyệt, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức triển khai  các nội dung công việc trọng tâm sau: Tuân thủ chặt chẽ Kiến trúc CSDL quốc gia về Tài chính được phê duyệt và các quy định của Bộ về Khung quản trị dữ liệu; Thực hiện các chức năng Quản trị dữ liệu tại đơn vị, bao gồm làm sạch, quản lý chất lượng dữ liệu nguồn, cung cấp dữ liệu nguồn thông qua các công cụ và quy chế tích hợp dữ liệu, tham gia trong quá trình triển khai các mảng dữ liệu mới có liên quan đến nghiệp vụ của đơn vị mình, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng từ điển dữ liệu, tham gia quản lý trong mô hình dữ liệu và khai thác dữ liệu có liên quan; Thực hiện việc tích hợp, cung cấp dữ liệu nguồn một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định và quy chế quản trị dữ liệu…

Đối với triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg và Quyết định 1824/QĐ-BTC: Các đơn vị căn cứ thông báo số 232/TB-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 06/3/2019, đánh giá hiện trạng ứng dụng của đơn vị mình, trên cơ sở đó đề xuất các nội dung triển khai về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo theo đúng yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg.

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Hiện nay Cục Tin học và Thống kê tài chính đang triển khai khảo sát lập dự án tại các đơn vị cấp Tổng cục nhằm xác định nhu cầu tích hợp trao đổi thông tin liên thông giữa các hệ thống, ngoài ra Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1720/QĐ-BTC ngày 01/10/2018 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc khảo sát, lập dự án và đề xuất các nội dung triển khai của đơn vị về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kết nối với hệ thống một cửa liên thông của Bộ.

Phúc Thanh