Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bắt đầu từ ngày 1/5/2013, Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sẽ chính thức có hiệu lực.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đầy đủ các giấy tờ sau: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề; Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh; Điều lệ công ty; Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh; Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH).

Hồ sơ đề nghị nộp về Bộ Tài chính, sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu không có vấn đề cần bổ sung thì Bộ sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ.

Bên cạnh đó, nếu Doanh nghiệp kiểm toán muốn tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán (theo mẫu quy định tại Phụ lục XI) đến Bộ Tài chính ít nhất 15 ngày trước ngày dự định tạm ngừng kinh doanh. Nếu hoạt động trở lại, doanh nghiệp kiểm toán phải bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính chậm nhất là 10 ngày trước ngày hoạt động trở lại...

(NTH)