Trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng được tính thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

Chi nhánh ngân hàng HSBC TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là HSBC Việt Nam) hỏi về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng do HSBC Việt Nam phát hành cho HSBC Hồng Kông.

Trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng được tính thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Theo điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10-8-2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20-10-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực chứng khoán quy định tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài, không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam (không hiện diện tại Việt Nam) nhưng có mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiện nộp thuế TNDN theo phương thức khoán, cụ thể như sau: “Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời điểm nhận lãi”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp của HSBC Hồng Kông là tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam mua trái phiếu gắn với rủi ro tín dụng do HSBC Việt Nam phát hành thì HSBC Hồng Kông có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1 Thông tư số 72/2006/TT-BTC nêu trên. HSBC Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNDN thay cho HSBC Hồng Kông theo hướng dẫn tại điểm 3 Thông tư này.

(Theo báo Hải quan)