Ảnh minh họa.

Thẻ bảo hiểm y tế đã ghi thêm ký tự sẽ không có giá trị sử dụng

Hỏi: Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hiện có hơn 2000 lao động tham gia Bảo hiểm y tế, để thuận tiện cho việc quản lý, đã in vào góc bên phải của thẻ bảo hiểm y tế số thẻ và bộ phận sản xuất của người lao động. Vậy những thẻ bảo hiểm y tế ấy có giá trị sử dụng không?

Hỏi về việc góp vốn bằng hàng hóa

Hỏi: Tôi có ý định góp vốn với 2 người bạn (đang có cửa hàng kinh doanh) để mở công ty TNHH. Tôi hùn vốn bằng tiền, còn 2 người bạn hùn bằng hàng hóa (có các chứng từ hóa đơn mua hàng có mã số thuế, tên tuổi cửa hàng cũ). Tôi xin hỏi họ góp vốn bằng hàng hóa như vậy thì hàng hóa đó có hợp pháp hay không?

Hỏi về cách hạch toán khoản phí chuyển tiền góp vốn từ thành viên là người nước ngoài

Hỏi: 1. Công ty tôi là công ty mới thành lập cuối năm 2006 và còn đang trong thời gian xây dựng cơ bản. Công ty có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài và họ gửi tiền về góp vốn thông qua  ngân hàng. Ngân hàng có thu một phí chuyển tiền đó, vậy phí đó phải hạch toán vào tài khoản nào? Sau đó ngân hàng lại điều chỉnh việc thu phí đó thấp hơn khoản phải thu trước đó, vậy chênh lệch đó đưa vào tài khoản nào?

Ảnh minh họa.

Sử dụng hóa đơn khi bán tài sản có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước

Hỏi: Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 bãi bỏ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 thì Hóa đơn bán tài sản thanh lý có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước theo mẫu HĐ/TSTL-3L ban hành kèm theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC có được sử dụng nữa không?

Khái niệm về đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III

Theo Quyết định số 90/2007 QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách" thì đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được hiểu như sau:

Lễ sơ kết TABMIS năm 2007.

TABMIS là gì?

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc - TABMIS (viết tắt từ tiếng Anh “Treasury And Budget Management Information System”) là một trong 3 cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công.

Góc dành riêng cho Kế toán máy

Câu hỏi 1: Muốn chuyển giá trị Text thành công thức để tính toán (trong Excel) hoặc chuyển đổi công thức thành Text thì phải làm thế nào?

Giải đáp liên quan đến hồ sơ gói thầu lắp đặt TABMIS

Theo kế hoạch đấu thầu, trong tháng 3/2004, Dự án cải cách Quản lý tài chính công đã tổ chức các cuộc họp trước đấu thầu cho gói thầu Hợp đồng lắp đặt Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho Bạc (TABMIS) và gói thầu dịch vụ Tư vấn Kiểm tra và giám sát (IV&V) với các nhà thầu để trao đổi, làm rõ và trả lời những câu hỏi liên quan đến hồ sơ mời thầu đã phát hành theo Quy chế đấu thầu của Chính phủ và hướng dẫn Mua sắm theo vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới.