Ảnh minh họa.

Sử dụng hóa đơn khi bán tài sản có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước

Hỏi: Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 bãi bỏ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 thì Hóa đơn bán tài sản thanh lý có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước theo mẫu HĐ/TSTL-3L ban hành kèm theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC có được sử dụng nữa không?

Khái niệm về đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III

Theo Quyết định số 90/2007 QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách" thì đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được hiểu như sau:

Lễ sơ kết TABMIS năm 2007.

TABMIS là gì?

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc - TABMIS (viết tắt từ tiếng Anh “Treasury And Budget Management Information System”) là một trong 3 cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công.

Góc dành riêng cho Kế toán máy

Câu hỏi 1: Muốn chuyển giá trị Text thành công thức để tính toán (trong Excel) hoặc chuyển đổi công thức thành Text thì phải làm thế nào?

Giải đáp liên quan đến hồ sơ gói thầu lắp đặt TABMIS

Theo kế hoạch đấu thầu, trong tháng 3/2004, Dự án cải cách Quản lý tài chính công đã tổ chức các cuộc họp trước đấu thầu cho gói thầu Hợp đồng lắp đặt Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho Bạc (TABMIS) và gói thầu dịch vụ Tư vấn Kiểm tra và giám sát (IV&V) với các nhà thầu để trao đổi, làm rõ và trả lời những câu hỏi liên quan đến hồ sơ mời thầu đã phát hành theo Quy chế đấu thầu của Chính phủ và hướng dẫn Mua sắm theo vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới.

Ảnh minh họa

Thắc mắc về chi phí bảo hành sản phẩm

Doanh nghiệp bán hàng có áp dụng hình thức bảo hành sản phẩm trong thời gian 1 năm cho khách thì cần những giấy tờ gì để chi phí bảo hành được hạch toán vào chi phí hợp lý?

Mua vé tàu hỏa qua thẻ ATM ra sao?

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) hợp tác với Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn hợp tổ chức dịch vụ thanh toán tiền bán vé tàu tại các điểm giao dịch và các máy ATM của Incombank.