Từ 1/8, Hà Giang thực hiện phần mềm KTXA 6.5

(eFinance Online) - Sở Tài chính Hà Giang  vừa có công văn 1407/STC-TH về việc triển khai thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA6.5 trên địa bàn tỉnh. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, để đảm bảo Đề án triển khai thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kế toán và tổng hợp dữ liệu thu, chi ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh; Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã, phương, thị trấn triển khai thực hiện phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA6.5 thực hiện một số nội dung sau:

Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thống nhất phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA6.5 cuả Bộ Tài chính. Phòng Tài chính - kế hoạch làm đầu mối phối hợp vơí phòng tin học cuả Sở Tài chính kịp thời hỗ trợ cho UBND các xã, phường, thị trấn trong quá trình sử dụng phần mềm kế toán KTXA6.5.

Về chế độ báo cáo, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo trước ngày 25 hàng tháng việc triển khai thực phần mềm kế toán ngana sách xã KTXA6.5 gửi Sở Tài chính (Phòng Tin học) và UBND huyện, thành phố để đánh giá công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

Đối với UBND các xã, phường, thị trấn (cán bộ tài chính, kế toán xã) thực hiện phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA6.5 trong công tác hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán áp dụng từ ngày 1/8/2016.

Đối với các đơn vị đang sử dụng phần mềm khác chuyển đổi, nâng cấp cập nhật dữ liệu từ đâù năm phục vụ lập báo cáo quyết toán năm 2016 trên phần mềm KTXA6.5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản án kịp thời với Phòng Tài chính - kế hoạch để phối hợp vơí phòng Tin học Sở Tài chính để hướng dẫn thực hiện.

(T.H)