Về chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị thi công đến công trình xây dựng

Ông Phạm Đình Quý (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) muốn biết chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị đến công trình xây dựng có được tính trong dự toán công trình hay không, nếu được thì tính như thế nào?

Về chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị thi công đến công trình xây dựng

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có Công văn số 1164/BXD-KTXD ngày 18/6/2009 trả lời như sau:

Theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí trực tiếp khác là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ trực tiếp việc thi công xây dựng công trình như di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, chi phí bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật liệu,... không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Về nguyên tắc, chi phí tháo dỡ, di chuyển máy, thiết bị thi công trong nội bộ công trình và từ công trình này đến công trình khác trong phạm vi 50km đã được tính trong giá ca máy và thiết bị thi công đã được ban hành hoặc công bố; trường hợp chưa phù hợp thì lập dự toán phù hợp với điều kiện thi công ở công trình.

(Theo Chinhphu.vn)