Về quy định lập báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có hai xí nghiệp thành viên thì có thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất không?

Về quy định lập báo cáo tài chính hợp nhất

Hỏi: Công ty tôi có hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và có hai xí nghiệp thành viên. Đặc điểm của các xí nghiệp thành viên này như sau:

 - Có trụ sở tại cùng thành phố Hà Nội với công ty chúng tôi;

- Có con dấu riêng;

- Có mã số thuế riêng (mã số thuế là MST của công ty chúng tôi có đuôi mở rộng);

- Có tài khoản giao dịch tại ngân hàng;

- Có tổ chức công tác kế toán và có bố trí người phụ trách kế toán;

- Không có vốn kinh doanh, toàn bộ vốn do công ty chúng tôi cung cấp (cấp vốn cho hoạt động).

Với đặc điểm như trên thì việc kê khai và quyết toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của hai xí nghiệp thành viên trên được thực hiện như thế nào (độc lập kê khai và quyết toán thuế hay là phải thông qua công ty mẹ)? Công ty chúng tôi có thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất không?

Trả lời: Nếu 2 công ty thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ và hạch toán độc lập (lập báo cáo tài chính và tự chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh) thì 2 công ty này là công ty con của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải tiến hành hợp nhất báo cáo tài chính. Trường hợp 2 công ty này là công ty con thì việc kê khai thuế GTGT và TNDN được thực hiện ở từng công ty. Trường hợp theo phân cấp của doanh nghiệp, 2 công ty này chỉ là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì mỗi công ty sẽ tự nộp thuế GTGT riêng còn thuế TNDN sẽ nộp tập trung tại công ty mẹ./

(Theo Website Bộ Tài chính)