Về việc chuyển nhượng cổ phần của người lao động nghèo

Hỏi: Chúng tôi đang làm việc tại một công ty đã cổ phần hóa vào tháng 10/2004. Theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP và Nghị định 64/2002/NĐ-CP thì người lao động nghèo trong công ty được mua cổ phần theo giá ưu đãi theo hình thức trả dần ... và chỉ được phép chuyển nhượng lại số cổ phần ưu đãi đó sau thời hạn 3 năm với điều kiện là phải thanh toán hết nợ với nhà nước. Nhưng ở những nghị định sau đó, từ nghị định 187/2004/NĐ-CP trở về sau không nói rõ về vấn đề này (cổ phần mua ưu đãi trả chậm).

Về việc chuyển nhượng cổ phần của người lao động nghèo

Vậy chúng tôi xin hỏi đến thời điểm hiện tại đã hơn 3 năm và chúng tôi đã thanh toán hết nợ thì chúng tôi có được phép chuyển nhượng số cổ phần nêu trên không?

Trả lời:

- Chính sách bán ưu đãi cổ phần trả chậm cho người lao động nghèo được áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ. Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 cũng như Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 đã bỏ quy định này.

- Theo quy định của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP và Nghị định số 64/2002/NĐ-CP, số cổ phần người lao động nghèo được mua ưu đãi trả chậm chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm kể từ khi mua và đã trả hết nợ cho nhà nước.

Như vậy, trường hợp người lao động đã trả hết tiền của số cổ phần được mua ưu đãi trả chậm và thời gian mua đã được hơn 3 năm thì họ được chuyển nhượng số cổ phần này.

(Theo Website Bộ Tài chính)