Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính: Đường lớn đã mở

Ngày 28/6/2013, tại Quyết định số 1534/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020.Đây là văn bản quan trọng, xác định đường hướng và làm cơ sở để các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển, vận hành cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử đến năm 2020 của đơn vị mình.

Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính: Đường lớn đã mở

Trước hết tại văn bản định hướng đã khẳng định, Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính là hệ thống các cổng thông tin điện tử và cáctrang thông tin điện tử trong ngành Tài chính, bao gồm: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các cổngthông tin điện tử  hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Mô hình tổ chức Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính được xácđịnhlà một hệ thống bao gồm 3 cấp như sau:

Cấp 1: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính với địa chỉ tên miền tiếng Việt là: www.botaichinh.gov.vn và tên miền tiếng Anh là: www.mof.gov.vn

Cấp 2: Gồm cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các tổng cục và các cục, viện và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính, với địa chỉ tên miền tiếng Việt là: www.<tên đơn vị>.botaichinh.gov.vn  và tên miền tiếng Anh là: www.<tên đơn vị tiếng Anh>.mof.gov.vn.

Cấp 3: Gồm trang thông tin điện tử của các cục và tương đương thuộctổng cục hoặc tại địa phương với địa chỉ tên miền tiếng Việt là: www.<tên đơn vị>.<tên Tổng cục>.botaichinh.gov.vn.

Trong định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020 đã  xác định mục tiêu tổng quát với 3 nội dung chính sau:Xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử  ngành Tài chính thành một hệ thống thống nhất. Trong đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là cổng tích hợp thông tin của toàn ngành và là đầu mối công bố các thông tin chính thức của Bộ Tài chính trên mạng internet, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Chính phủ, đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính. Với nội dung này đã khẳng định vai trò và vị trí của Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính là một hệ thống thống nhất. Trong đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là cổng tích hợp toàn ngành; là đầu mối công bố các thông tin chính thức của Bộ Tài chính trên mạng internet, nâng cao năng lực tuyên truyền đường lối, chính sách, văn bản, chế độ của ngành Tài chính và đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Chính phủ; đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính theo đúng quy định tại điều 4 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về  của Chính phủ: “Cổng thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cổng thông tin tích hợp của toàn ngành, lĩnh vực do cơ quan quản lý”.

Hầu hết các dịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính. Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc bộ có vai trò cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị và các dịch vụ công trực tuyến theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đây chính là quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 của Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính, cụ thể cung cấp được hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thể hiện trên môi trường mạng) cho người dân và doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị thuộc bộ theo đúng định hướng về phát triển, nâng cao chất lượng về cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nước đã quy định tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính được kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành có liên quan; sẵn sàng mở rộng kết nối an toàn với các cơ quan chính phủ các nước và tổ chức quốc tế theo lộ trình của Chính phủ trong việc xây dựng mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên internet.  Nội dung này nêu rõ về nhiệm vụ phải hoàn thành xây dựng, kết nối Cổng thông tin điện tử của ngành Tài chính với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành hình thành được mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên internet theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 và quy định cụ thể tại Điều 16, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011. Qua đó sẵn sàng kết nối một cách an toàn, hiệu quả với  các cơ quan chính phủ các nước và tổ chức quốc tế để trao đổi thông tin, phát triển đất nước trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế đang diễn ra sâu, rộng ở tất cả các lĩnh vực.

Nhằm chi tiết hoá mục tiêu tổng quát,  định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020 đã đề ra 5 mục tiêu cụ thể, đó là:

Mục tiêu 1:Cổngthông tin điện tử ngành Tài chính đảm bảo cung cấp công khai, minh bạch, đầy đủ thông tin, dữ liệu theo quy định hiện hành của Chính phủ về cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Các thông tin, dữ liệu, chuyên mục hỏi đáptrực tuyến trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chínhđược cập nhật thường xuyên, phản ánhđầy đủ, kịp thời, chính xác mọi mặt hoạt động của ngành Tài chính.

Mục tiêu 2:Các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính được quy định tại Quyết định số 1605/QĐ-Ttg ngày 27/8/2010 vềphê duyệt chương trình quốc gia về công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 được cung cấp tối thiểu mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính vào năm 2015. Phấn đấu đến năm 2020 hầu hết các dịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Mục tiêu 3: Đảm bảokết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành có liên quantheo đúnglộ trình của Chính phủ trong việc xây dựng mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên internettheo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu 4:Tạo nền tảng hạ tầng công nghệ sẵn sàng cho việc kết nốian toàn, thuận tiện, hiệu quảgiữa Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính với các cổng thông tin điện tửcủa các cơ quan chính phủcác nước và tổ chức quốc tế, theo quy định của Chính phủ Việt Nam và công ước quốc tế (đặc biệt trong các chương trình hợp tác quốc tế về tài chính và hải quan).

Mục tiêu 5: Đến 2020 cơ bản Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đạt chuẩn công nghệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật, thẩm mỹ của một cổng thông tin điện tử hiện đại với mức độan toàn, tính sẵn sàng, hiệu quả cao;dễ tích hợp, nâng cấp và mở rộng; tích hợp công nghệ internet di động đáp ứng nhu cầu sử dụng bằng các thiết bị phổ cập.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể bản định hướng đã xác định 10 nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của các đơn vị trong ngành Tài chính như sau:

Thành lập Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tửngành Tài chính để thống nhất chỉ đạo việc phát triển, tổ chức quản lý vận hành các cổng và trang thông tin điện tử của ngành Tài chính.

Đến năm 2015, hoàn thành triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử  Bộ Tài chínhvới nền tảng công nghệ hiện đại, giao diện đượcthiết kế khoa học  với tính hấp dẫn cao.Tổ chức lại và từng bước hoàn thiện các nội dung của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để hình thành hai chuyên trang sau:

Chuyên trang tin tức tài chính:Là chuyên trang thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp tổng hợp các tin tức liên quan đến lĩnh vực tài chính từ các cơ quan, đơn vị, các báo giấy, báo điện tử trong ngành và các nguồn thông tin ngoài ngành khác nhằm cung cấp một cách tập trung các thông tin tổng hợp báo chí về lĩnh vực tài chính trên mạng internet.

Chuyên trang dịch vụ công trực tuyến: Là chuyên trang thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến, các biểu mẫu điện tử trong giao dịch của ngành tài chính với các tổ chức và cá nhân và trạng thái xử lý hồ sơ các dịch vụ công trực tuyến được trao đổi và cung cấp theo chuẩn thống nhất.

Thường xuyên rà soát cập nhật, bổ sung các mục, chuyên mục thông tin trên Cổng thông tin điện tửngành Tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 2013/QĐ-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định khác có liên quan đối với Cổng thông tin điện tửngành Tài chính.

Triển khai nâng cấp các ứng dụng về cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy và các ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng  hỗ trợ chỉ đạo điều hành, tích hợp vào Cổng thông tin điện tửngành Tài chính theo nhu cầu thực tế.

Đến năm 2015, hoàn thành xây dựng, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin về tin học hóa các dịch vụ công ngành Tài chính có liên quan để đưa toàn bộ 30 dịch vụ công ngành Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tửngành Tài chính theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục xây dựng và triển khai mớicác dự án ứng dụng công nghệ thông tin để tin học hóa các dịch vụ công của ngành Tài chính đảm bảo đến năm 2020hầu hết cácdịch vụ công của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3. Một số dịch vụ công có thanh toán lệ phí được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính theo lộ trình của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Tổ chức nghiên cứu các giải pháp và công nghệ mới liên quan đến cổng thông tin điện tửvà dịch vụ công trực tuyến. Đến năm 2015hoàn thành thử nghiệm, triển khai, áp dụng chữ ký số cho một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính trên Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính; xây dựng vàthử nghiệm mô hình công nghệ cho người sử dụng có thể thực hiện được các giao dịch bằng thiết bị đầu cuối khác nhau.

Rà soát, cập nhật Quyết định số 3241/QĐ-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong trao đổi thông tin và tích hợp dịch vụ công với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo các quy định mới của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Cổng thông tin điện tửngành Tài chính cũng như Cổng thông tin điện tửChính phủ và các đơn vị có liên quan một cách an toàn, hiệu quả.

Xây dựng và ban hành hệ thống văn bảnvề quản lý vận hành và hoạt động của Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính.

Triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức, đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên và biên tập viên thông tin điện tử, cán bộ tham gia công tác báo chí, cán bộ quản trị vận hành kỹ thuật của các đơn vị đảm bảochất lượng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn với bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và không làm tăng biên chế.

Trong những năm qua, với nhiều đổi mới đồng bộ về công nghệ, nội dung và tổ chức quản lý, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính nói riêng và của ngành Tài chính nói chung  đã trở thành một kênh thông tin hữu hiệu, chuyển tải kịp thời, đầy đủ và sâu rộng các cơ chế chính sách tài chính đến với xã hội. Bước đầu tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ tài chính công để cung cấp thuận tiện, hiệu quả và an toàn phục vụ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, hỗ trợ tích cực cho quá trình cải cách hành chính trong ngành Tài chính.Với sự kiện phê duyệt định hướng phát triển đến năm 2020, hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính sẽ có những bước chuyển mình vững chắc trên con đường lớn rộng mở hướng tới tương lai.

(Lê Tuấn)