Kho bạc Nhà nước ứng dụng chữ ký số cho 3 dịch vụ công trực tuyến

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) hiện đơn vị đang xây dựng 3 ứng dụng dịch vụ công trực tuyến áp dụng chữ ký số gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN; dịch vụ công giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán. KBNN dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Đánh giá công tác triển khai các văn bản, quy định của nhà nước và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, KBNN cho biết, quy trình cấp phát, thu hồi, quản lý và sử dụng chứng thư số tại KBNN đã tuân thủ theo quy định trong hoạt động cấp, thu hồi và quản lý thuê bao sử dụng chứng thư số theo Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 2198/2010/QĐ-BTC ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và quản lý thuê bao chứng thư số tại Bộ Tài chính…
 
Từ năm 2012 đến tháng 6/2015, KBNN đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hơn 4.000 chứng thư số cho 4 ứng dụng nghiệp vụ của KBNN gồm: Hệ thống thông tin quản lý thu ngân sách nhà nước tập trung (TCS-TT); chương trình thanh toán song phương với với các ngân hàng thương mại (TTSP); hệ thống thư điện tử và gửi nhận văn bản điện tử.
 
KBNN dự kiến cuối năm 2015 áp dụng chữ ký số cho 3 dịch vụ công trực tuyến.
 
Bên cạnh đó, toàn hệ thống KBNN áp dụng chữ ký số đối với các ứng dụng chính như: Hệ thống thông tin quản lý thu ngân sách nhà nước tập trung (TCS-TT); chương trình thanh toán song phương với với các ngân hàng thương mại (TTSP); hệ thống thư điện tử và gửi nhận văn bản điện tử.
 
Đánh giá hiệu quả trong ứng dụng chữ ký số, chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, KBNN cho biết, việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ trong truyền nhận bảng kê thu giữa KBNN và cơ quan thuế, hải quan, tài chính đã giúp giảm được quy trình chuyển bảng kê giấy giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính, đồng thời thông tin thu ngân sách nhà nước được trao đổi giữa các đơn vị nhanh chóng kịp thời và đảm bảo tính chính xác, an toàn.
 
Đối với chương trình TTSP, theo KBNN đây là hệ thống ứng dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ với số lượng lớn nhất, góp phần thay đổi phương thức thanh toán và trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước giữa KBNN và các ngân hàng thương mại từ hình thức thủ công sang điện tử, đảm bảo yêu cầu của giao dịch điện tử theo quy định. Số đơn vị KBNN sử dụng hệ thống lên tới hơn 700 đơn vị, trung bình mỗi ngày làm việc hệ thống phục vụ 60.000 giao dịch thanh toán, thu ngân sách nhà nước đi/đến giữa KBNN và ngân hàng thương mại đã được điện tử hóa.
 
Từ năm 2012, KBNN đã triển khai áp dụng chữ ký số cho ứng dụng thư điện tử dành cho lãnh đạo KBNN, lãnh đạo các vụ và tương đương tại KBNN, lãnh đạo KBNN các tỉnh trực thuộc trung ương. Đến nay, chứng thư số đã được lãnh đạo KBNN các tỉnh áp dụng trong việc ký số thư điện tử chuyển các văn bản báo cáo hàng tháng của tỉnh lên trung ương, đáp ứng yêu cầu về định danh người dùng và tính toàn vẹn của dữ liệu khi truyền nhận qua mạng.
 
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, năm 2013, KBNN đã triển khai áp dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống KBNN cho các đối tượng là cán bộ văn thư tại các vụ thuộc cơ quan KBNN tỉnh, thành phố. Hiện nay, chứng thư số đã và đang được cán bộ văn thư KBNN tỉnh, thành phố áp dụng trong việc ký số các văn bản điện tử gửi lên trung ương, đáp ứng yêu cầu về định danh người dùng và tính toán vẹn dữ liệu khi truyền nhận qua mạng.
 
Tuy nhiên, theo KBNN, việc áp dụng chữ ký số trong các ứng dụng của KBNN đã mang lại sự an toàn bảo mật trong các giao dịch, trao đổi thông tin, nhưng trong quá trình triển khai KBNN gặp một số khó khăn sau: Theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 05/2010/TT-BVN ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các trường hợp thay đổi vị trí công tác đều phải thu hồi chứng thư số và cấp lại. Trên thực tế, trong hệ thống KBNN thường xuyên có sự luân chuyển cán bộ và thay đổi vị trí công tác (thay đổi chức vụ, vị trí công tác trong cùng một đơn vị KBNN cấp huyện hoặc thay đổi vị trí công tác sang một đơn vị KBNN mới), KBNN đều thực hiện thủ tục thu hồi và đề nghị cấp mới theo quy định. Khi thu hồi chứng thư số, KBNN gửi thiết bị lưu chứng thư số về Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị cấp lại thì Ban Cơ yếu Chính phủ trả lại thiết bị lưu chứng thư số đó vì các thông tin cá nhân lưu trong chứng thư số không thay đổi (chứng thư số lưu thông tin cá nhân, địa bàn hành chính cấp tỉnh) để cấp lại cho chính người đã được thu hồi chứng thư số. Trong khi đó, thời gian làm thủ tục thu hồi và cấp mới kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động xử lý nghiệp vụ tại các địa phương, khả năng ách tắc công việc cao, dễ xảy ra mất mát và thất lạc chứng thư số trong quá trình vận chuyển chứng thư số do thu hồi, cấp mới.
Bên cạnh đó, thời gian cấp chứng thư số còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các ứng dụng có sử dụng chứng thư số chuyên dùng, đặc biệt đối với các đợt KBNN triển khai ứng dụng tập trung có số lượng đề nghị cấp chứng thư số lớn.
 
Nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng chứng thư số, KBNN đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi việc thu hồi chứng thư số theo hướng: Các trường hợp thay đổi vị trí công tác trong cùng một hệ thống tổ chức ngành dọc như KBNN, Ban Cơ yếu Chính phủ không cần thu hồi thiết bị lưu chứng thư số eToken, KBNN là người quản lý thuê bao sẽ chịu trách nhiệm quản lý chứng thư số của các thuê bao thuộc phạm vi hệ thống KBNN, thực hiện việc hủy và gán hiệu lực chứng thư số đối với người sử dụng thông qua ứng dụng nghiệp vụ của KBNN bằng cách: thiết lập hết hiệu lực chứng thư số của người sử dụng gắn với mã đơn vị (kho bạc), nơi người sử dụng không công tác nữa; thiết lập hiệu lực chứng thư số của người sử dụng gắn với mã đơn vị (kho bạc) nơi người sử dụng nhận công tác mới. Sau khi thực hiện xong các bước trên KBNN sẽ gửi lại những thông tin thay đổi của cá nhân đã được cấp chứng thư số đến cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị (Cục Cơ yếu 893-Ban Cơ yếu Chính phủ) để cập nhật, bổ sung thông tin vào hệ thống. Khi thuê bao chuyển công tác ra khỏi hệ thống KBNN, lúc đó mới thực hiện thu hồi chứng thư số của thuê bao theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BNV.  
 
(Phương An)